ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……
Τσhίτα 9 του Γενάρη το 2018 . Τσακωνοπαρέα μη .

Μόλις άκει θα ζυγούνει τσε σούσουει το τελευταίο κομμάκι τα χούρα άκει να νη σερίτσωει σταυρουτά τσε με του τθάχου άκει να πρέτσωει Σταυρέ , έκει θα σβαϊστεί τον Άγιε τσε το φαέ απο το πρετθέ Σταυρέ έκει θα ανακατουϊθεί με το πφράμα . Του σεριτθοί χούρε πφι ου ‘γκιαει έχουντε Κουρκούλια είγκιαει νεμούμενα τα κχινά τσε τα προύατα . Γιομήνου έκει ο κάμπο τα Παλιόχωρα με γιδοπρούατα . Παντού ζωή , χαρά τσε ευτυχία .
Γκάνα Αγουστσιάτσιχο βρέχο έκει φερίκχου ταν ανησυχία . Περούα έκει όμως α μπόρα τσε έκει αφήνα τα δροσερά ανάσα ση .
Περάκαει έτεοι οι χρόνου . Α εξέλιξη άε το ρυθμό τσε το τρόπο ζωής .
Α Παλιόχωρα ό ‘νει έχα του παλιοί ση δόξε . Όμως ένει απαραμούα το προστσυνητάρι τθα μνήμη νάμου . Εσhέβε τσε ατσhαιρέτζε γενιέ ολόκληροι τσε επλουκίε του παιδιτσοί νάμου αναμνήσαι . Κάθε βοά πφι έμε έγκουντε τα Παλιόχωρα ας ένει ένα ταξίδι τσε ένα ευλαβικό προστσύνημα , νιε ένει αξίζα ……τσε κάτσι παρατάνου ….
ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ …

Του τθάχοι Σταυρέ να πρέτσουμε ,
τον Άγιε να ση σβαήσουμε
Το πφράμα ο φαέ να μπάει
Α γρούσσα ποτε να μη γεράει ….
…….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *