ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …..
ΤΣhίτα 7 του Νοέμπρη 2017 . Τσακωνοπαρέα μη .

Απο όρπα ( το τηλέφωνε ) είγκιαει παρήντα κα αλλά τσε κακά μαντάτα . Ο ανέκοπο ταχυδρόμο , Νιχάλη Καρδαρά , με τα Καραμούζη έκει μεριάχου τα γράμματα , πφι όλοι είγκιαει περιμέντε με λαχτάρα , σε όα τα χωριουδάτζα , απο το Τερέ ως τον Άγιε Λίδι .
Κάθε βοά πφι έμαει αρίκχουντε νία κα είδηςη ότσι , ο στρατέ νάμου, Νιτςητή , έκει απολευτερούκχου νία νία του πολικίλε τθα Βόρειε Ήπειρο χαρά έκει γιομήνα του καρδίε νάμου .
Ενεί τα καμπτζία έμαει Τςhάχουντα τσε έμαει ντήντα του κχαμπάνε χαρετά τον Άγιε Γιάννη , τσε έμαει φωνηάντουντε .
Τα νία αμέρα : ετσιτάε α Κορυτσά . Ταν άβα μέρα το Τεπελένι , το Αργυρόκαστρε , α Πρεμετά , οι Αγιοι Σαράντα ……..

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ΤΣΕΛΣΙ ΜΕ ΥΓΕΙΑ …

Τα χούρα πφε ζάτε , προσοχή να μη ξεχάτε
Αγαλιανά να τραγουδήτε τσε τα γρούσα να νιλήτε .

………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ . …….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *