ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

.ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ

Ο θα νη κιστήετε άμα μάθετε ότσι όα τα παραδοσιακά κειμήλια είγκιαει κουβαλητά ταν αυλή του σκολείου , όσα ακόνη είνει απαραματά το τόπο σου , όσα ο χάτθαει τσε ο άνει πατρίδα .
Εμαζούτθαει απουρτέσε απο το παληέ σκολείε έτοιμα να ποίουει κατάληψη . Τσε τσι ου είγκιαει φερτά τσε μαζουτά .
Αργαλειοί , ανέμε , ρότσε , τέτζερα , γουιδία , Μύλοι του καφέ , σιούγε του καφέ , κούβελοι , ταγάρια , σαγίσματα , βραχάνια , ζηπούνια , φουστανέλλε , σορκάϊδα , κουμπούρια , καρυοφίλια , τσιουμπέδε , πουκαμίσε , μπολκάτζα , σιλάχια , φέσια , τςhερβολαδίε . Είγκιαει όα μαζουτά Όρπα απο όλοι του γειτονίλε του Τερού..
Καλέ νιούμου ξημέρουμα με ΥΓΕΙΑ ….
Να νιλήνετε Τσακώνικα . Μην αφήετε τα γρούσσα νάμου να χαϊθεί . Γιατσι ενει έμε Τσάκωνε τσε …..

… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *