ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

………….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….

ΤΣhιίτα 28 Αγούστου 2018 . Λαοί  που γλώσσαν .. του Πάνου  Μαρνέρη .  

   ……….ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ ΜΑΡΝΕΡΗ ……….. 

Ο τσύριε Σωκήρη Λυσίκατε  τθα γιορτά νάμου τθο 

χαιρεκισμό σοι , από τα πρεσσά  πφι επέτσε αναφέρτθε 

σε ένα Κύπριε ποιητή ο οποίε ένει  έχου γραφτέ . 

(Λαοί που γλώσσαν δεν τηρούσιν Μόνοι τους βάζουνε θηλειάν

και θέλουν να πνιγούσιν ) . 

Λαοί πφι ου ‘νει  ξεικάζουντε , ου ‘νει προστατέγκουντε ,

πφι ου ‘νει  αγαπούντε , ου ‘νει κιμούντε τα γρούσσα σου , 

ου ‘νει νιούντε τα γρούσσα σου , μοναχοί σου 

είνει βάντε θελεία τσαι είνει θέντε να πριτθούνει .

Πόσα αλήθεια είνει γκριούφουντα ένταει τα  όγια ; 

Τάχα ενεί έμε βάντε θελεία να πριτθούμε ;

Θα να μου αποδουθεί έντανη α κακηγορία ; 

Είνει αντέχουντε οι ίςhε νάμου ετσιτάπα γουμάρι , 

ετσιτάπα πότσουμα ;  Εζού πάντως ο ‘νει κιστίου ότσι :

Έμε θέντε  να ποτσουθούμε έντανη τα κακηγόρια ..

Ένει κιστίου ότσι θα ποίουμε ότσι ένει χρειασκούμενε , ότσι

ένει πρέπουντα , για να αναστάνουμε τα γρούσσα νάμου . 

Τσαι όλοι μαζύ θα βάλουμε νία ίςhα για να ξανά τσινίουμε να

 βάλουμε το ύο το αβάτσι αν τσαι ένει νομίζου ότσι το ύο ένει μπατέ το αβάτσι   τσαι ότσι  , α βάνα ένει θέα πλέκιεριου άνοιμα για να φέρει πλέκιεριου ύο τθο αβάτσι ……..

 Καλε ξημέρουμα σε όλοι νάμου ….. 

………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……… 

……………………………… 

Λαοί που δεν τηρούν ,δεν προστατεύουν ,  δεν αγαπούν , δεν 

τιμούν , δεν μιλούν την γλώσσα τους μόνοι τους βάζουνε θηλειά και θέλουν να πνιγούν ( μόνοι τους αποζητούν τον πνιγμό .) 

Πόση αλήθεια κρύβουν αυτά τα λόγια ; Άραγε εμείς βάζουμε την θηλειά για να πνιγούμε ; Θα μας αποδοθεί αυτή η κατηγορία . 

Αντέχουνε οι πλάτες μας τέτοια κατηγορία ; Αντέχουνε οι πλάτες μας τέτοιο φορτίο ; Εγώ πάντως δεν πιστεύω ότι θέλουμε να φορτωθούμε αυτήν την κατηγόρια … Πιστεύω ότι θα κάνουμε ότι χρειάζετε , ότι πρέπει , για να αναστήσουμε την γλώσσα μας . Και όλοι μαζύ να βάλουμε πλάτη για να ξεκινήσουμε , να βάλουνε το νερό στο αυλάκι , αν και νομίζω πως το νερό έχει μπει στο αυλάκι και ότι η Βάνα θέλει περισσότερο άνοιγμα για να φέρει περισσότερο νερό στο αυλάκι …..

………….καλό  ξημέρωμα σε όλους μας …….. 

………..ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………… 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *