ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…………EME ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..
ΤΣhΙΤΑ 17 του Οχτώβρη 2017 Τσακωνοπαρέα μη . .

Χαρά σε έτεοι πφι είγκιαει έχουντε το προνόμιε τσε το χάρισμα τα μοίρα να νη ζήωει οι ιίδοι προσωπικά τόσιου ταν ατμόσφαιρα ταν αυθόρμητε τσε πατριωτικά έξαρση όσιου τσε ταν αντρεία απο του πατριώται συμπολεμισταί τθα μέτωπα του πολέμου . ΕίΝΕΙ έχουντε τα χαρά να ξαναζήνωει κάθε χρονία το θαυμάσιε ξημέρουμα τα ιστορικά επετείου τσε να ση παρήτθει τσε πάλι ίιδε τσε λαμπερέ τσε το ίιδε τρανέ τσε φωτοβόλο τα μνήμη σου , γιατσί ο καθένα χουριστά τσε όλοι μαζύ , εγράβαει τα δικά σου ιστορία , αφού κανία αξία ο δούκαει ταν αριθμητικά τσε υλικά υπεροχή του οχτρού ……

Καλε ξημέρουμα Τσακωνοπαρέα μη . Να έχετε ΥΓΕΙΑ , χαρά
Τσε αγάκη του καρδίε νιούμου . Βοηθήνετε τουρ ανήμποροι .

Να νιλήνετε Τσακώνικα παντού τσε πάντοτε . Έντανη ένει α αποστολή νάμου τσε α υποχρέωση νάμου .

………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *