ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

Τςhίτα τσαι Τίτιντα 9–10 του Νοέμπρη2021. Α Τσακωνοπαρέα . 

Κουιτέ#9 :  απο το βιβλίε —ΚΡΑΥΓΗ ….

Α συνέχεια απο τα μαρτυρία ταρ Ελένη Κολλιοπούλου .

Διαστσευή απο τον Πάνο Μαρνέρη ..

Α τσιουφά από του Γερμανοί (Διοιτσητή),επέτσε νάμου ότσι ό ‘κι υπάρχου  τσίνδυνε τσαι να μη τςhίντουμε. Εκάναει να μπλέψωει τουρ αντάρτοι τσαι να ρέσωει του 3 αιχμάλωτοι Γερμανοί τσαι του 3 τραυμακιστοί από τα μάχη τα Κερπινή. Απέ κχαράε από το πρόεδρε να μαζούει σανά για τα ζώα σου τσαι κουμπάνια για τουρ ιίδοι . 

Άγκαει οι Γερμανοί πρεσσοί τσέλε, για δικά σου χρήση, αφού ποχρεούκαει τουρ οικογένειε να κιούφωει σ’ένα χούρισμα . Απέ κχαράε από το πρόεδρε τα ονούματα από τουρ αντάρτοι . Ο πρόεδρε νι εδούτσε με τα ονούματα  του δύου σι υζοί πρώτα πρώτα . Έτανητα στιμή εϊδατάνει να δάνει του τσέλε σου . Εζου α ιίδε κουβαλήκα ουριστά πράματα από τα τσέα του Γυμνασιάρχα τθα τσέα μι, ούγεια εδάκαει αλλά α τσέα γλυτούτσε . 

Το Παράστσι τα σύνταχα βαλήκαει κχάρα σε τέσσερι τσέλε από αντάρτοι, τσαι γκρενίαει τα τσέα  του Δηνήτρη Παπαδημητρόπουλου (κουλού). Ταν ιίδε συνταχινά καλέκαει το παπά—Καλέ ,  τσαι τον Παναγιώτη Δημόπουλε.. Σε μποίκαει ανάκριση για πρεσσοί ούρε τσαι απέ σ’αφήκαει λέφτεροι . Κουβάνα σύγνεφα αρχινήαει να μαζούκχουντε τάνου από τα μιτσά νάμου χώρα. Το Παράστσι το μεσαμέρι κάναει δύου Γερμανοί τα τσέα μι. Ο ένα μπαλήτσε νία φωτογραφία τσαι νιε ‘δενάε τθο Τάκη ούγειε χωλιατέ νι ένιλήτσε τθα Γαλλικά. Ένι έχου τσ’εζού δύου καμπτζία τσαι ο ‘νι νιουρίζου αν τσαι σι ματαράου. Ο άλλε νι ετραβήε τσαι φύγκαει. Οι αντροίποι πφι ήγκιαει έχουντε Γερμανοί του τσέλε σου  παλεύαει να σι ειδοποίσωει , αλλά του κάκου, τσίπτα ο κατανέγκαει … 

Υγεία…αγάκη τσαι  Ομόνοια θιλενάδε τσαι θίλοι . 

…….. ΕΜΕ  ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ………

…………

 Η κεφαλή των Γερμανών,(ο διοικητής) μας είπε ότι δεν υπήρχε κίνδυνος και να μην στεναχωριόμαστε. Ηρθαν για να διώξουν τους αντάρτες και να βρουν τους τρεις αιχμαλώτους  Γερμανούς και τους τρεις τραυματισμένους από την μάχη της Κερπινής. 

 Μετά ζήτησαν από τον πρόεδρο να μαζέψει σανό για τα ζώα τους και τροφές για τους ίδιους.  Πήραν οι Γερμανοί πολλά σπίτια για δική τους χρήση,αφού υποχρεώσεων τις οικογένειές να κοιμούνται σε ένα δωμάτιο. Μετά ζήτησαν από τον πρόεδρο τα ονόματα των ανταρτών.

Ο πρόεδρος τα έδωσε, με τα ονόματα των 2 γιωντου πρώτα πρώτα. Εκείνη τη στιγμή διέταξαν να κάψουν τα σπίτια τους . 

Εγώ ίδια κουβάλησα ορισμένα πράγματα από το σπίτι του γυμνασιάρχη στο σπίτι μου τα οποία κάηκαν, αλλά το σπίτι γλύτωσε. Την Παρασκευή το πρωί έβαλαν φωτιά σε τέσσερα σπίτια ανταρτών και γκρέμισαν το σπίτι του Δημήτρη Παπαδημητρόπουλου (κουλού).

Το ίδιο πρωινό κάλεσαν τον παπά (καλό), και τον Παναγιώτη Δημόπουλου.  Τους έκαναν ανάκριση για πολλές ώρες και μετά τους άφησαν ελεύθερους. Μαύρα σύννεφα άρχισαν να μαζεύονται πάνω από την μικρή μας πόλη. Την Παρασκευή το μεσημέρι ήρθαν δύο Γερμανοί στο σπίτι μου. Ο ένας έβγαλε μια φωτογραφία και την έδειξε στον Τάκη ο οποίος στεναχωρημένος του μίλησε στα γαλλικά.— Έχω και εγώ δύο παιδιά και δεν γνωρίζω αν τα ξαναδώ. Ο άλλος τον τράβηξε και έφυγαν. οι άνθρωποι που είχαν Γερμανούς στα σπίτια τους προσπάθησαν να τους ειδοποιήσουν αλλά μάταια τίποτα δεν κατάφεραν… 

……Υγεία αγάπη και Ομόνοια φιλενάδες και φίλοι …….

 ……ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ…….. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *