ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Φχαριστούντε ντι πρεσσιου Νιχάλη 

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….Νιχάλη Μανούσο . 

Τςhίτα τσαι Τίτιντα 24–25 του Γενάρη  2023: Α Τσακωνοπαρέα . 

Κουιτέ #128: Από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»

Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη … 

Από οπά οράκαμε τον Άγιε τσαι όλοι του τσέλε τάσου του λαμπούρε.. Βούντα έκι ένα καμπτζιούλι τσαι έμαει φοζουμένει να μπάτσε τσαι νιάνει νάμου οι Γερμανοί τσαι μόλοει τσαι να μου ξεπαστρέψωει. 

Το ξημέρουμα ενιάκαμε ρουκαλιτοί τσαι νία φωνά να αλήνει . 

«Κουρούνε, Κουρούνε, οι Γερμανοί σκωτούκαει τουρ ατςhοίποι νάμου τσαι τα καμπτζία νάμου.» Όλοι οι γουναίτσε με φωνέ, με νοιρόγια τσαι με ρουκαλιτά μπαήκαμε τθο σhινή του Καππή, πφι ήγκιαει νατοί οι σκωτουμοί. Τσι να ‘ράμε!!! Ο ‘μαει  κιστίντε έταοι πφι έμαει ορούντε.

Ο ‘μαει νιουρίζουντε τουρ ατσhοίποι νάμου. .Τσινήκαμε να κχαμπαήχουμε του σκωτουτοί τθο νεκροταφείε με τα μπετσίματα πφι ήγκιαει έχουντε πετέ να νάρουμε μαζί νάμου. Ερέκαμε τον άτςhωπο μι  νι αμπαήμε απανούσε τσαι σιούρουντε νι αποσούκαμε τθο νεκροταφείε. Αλλά πφού να σκάψουμε;  Γκανένα ο βοηθήτσε νάμου . 

Ούτε από τα δίπα χωριουδάτζα. Έντεοι εκάναει μόνιου να κρέψωει του σκωτουτοί από όσα  αφήκαει τάνου σου οι Γερμανοί…

… Α  αντρώκινε χκηνωιδία τθο μέγιστε θιλενάδε τσαι θίλοι ……

…….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

Από εκεί είδαμε την εκκλησία και όλα τα σπίτια μέσα στις φλόγες. Έκλαιγε ένα παιδάκι και φοβόμασταν μήπως και μας ακούσουν οι Γερμανοί και έρθουν και μας ξεπαστρέψουν. Τα ξημερώματα ακούσαμε  ουρλιαχτά και μία  φωνή να λέει: «Κουρούνες, Κουρούνες, οι Γερμανοί σκότωσαν τους άντρες μας και τα παιδιά μας. Όλες οι γυναίκες με φωνές με μοιρολόγια και ουρλιαχτά  πήγαμε στο λόφο του ΚΑΠΠΗ που είχαν γίνει τα φονικά.Τι να δούμε!!! Δεν πιστεύαμε εκείνα  που βλέπαμε. Δεν γνωρίζαμε τους άντρες μας. Ξεκινήσαμε να κατεβάζουμε τους σκοτωμένους στο νεκροταφείο με τις κουβέρτες που μας είχαν πεί να πάρουμε μαζί μας.  Βρήκαμε τον άντρα μου τον ανεβάσαμε απάνω και σέρνοντας τον πήγαμε στο νεκροταφείο. Αλλά πώς να σκάψουμε; Κανένας δε μας βοήθησε, ούτε από τα διπλανά χωριά. Αυτοί ήρθαν μόνο να κλέψουν τούς σκοτωμένους από όσα άφησαν απάνω τους Γερμανοί….

…Η ανθρώπινη κτηνωδία στο μέγιστο φιλενάδες και φίλοι ….

……….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *