ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Τςhίτα τσαι Τήτηντα8–9 του Σετθέμπρη 2020 : Α Τσακωνοπαρέα 

Περίπατε τθα Σοχά : του Πάνου Μαρνέρη … 

Α Σοχά ένι ένα μιτςη οικισμό τα Τσακωνιά τσαι ένι ερικχούμενε Δυκικά  από τα Βαστσίνα τσαι Νοκιοδυκικά από τα Παλιόχωρα .. Ένι ένα μιτςη κάμπο ούγειε νι ίγκιαει πφείρουντε φαέ τσαι κουτσερά . Ένι ανήκου τθα περιφέρεια του Μεάνου αλλά οι χωρόγοι τσαι νομίε είνι Μεανιώτοι, Σαπουνατσιάνοι τσαι Τεριώτοι . Ου ‘νι ερικχούμενα κηγάϊδα όπφου τα Παλιόχωρα αλλά στέρνε όπφουρ τσαι τθα Βαστσίνα … 

Ισως  του παλαιοί χρόνου να έκι κομμάκι τα Παλιόχωρα (τθα χώρα των Ορειών )

Νια στενά ουρίδα νι ένι  ενούκχα με το Κώστα τα Παλιόχωρα τσαι τουρ εφτά καλύβου . Τθο Κώστα τα Παλιόχωρα εσκωτούτθαει οι τςhει Αϊθήνε , α ιστορία σου ένι πρεσσιού γνωστά . 

Τθα Σοχά  τθο Βορειοδυκικό μέρη,  το ίσιε μέρη τα πορεία προς το Πραστέ το 2011 ερέκαει Μυκηναϊκό νεκροταφείε από το χίλια τετρακόσια μπρου Χριστού περίπου, ούγειε νεκροταφείε εντοπίστε από τον Πατριώτα νάμου Γιώργο Λάτση….

Το νεκροταφείε έγκεινη ίσως τσαι να έκι το νεκροταφείε τα Παλιόχωρα , από το τσαιρέ των Ορειατών νή από άλλε οικισμό ανάκοντα οπά

Ερέκαει κόκαα τσαι είνι από αντροίποι πρεσιού αψελοί τάνου από δύου Μέτςhα .. Έτρου για να νιουρίζουμε όλοι νάμου ότσι α γης τα Τσακωνιά ένι γιομάτα ιστορία  από πρεσσιού αρχαίοι χρόνου . 

Καλε ξημέρουμα τσαι να έμε όλοι νάμου περήφανοι για τα καταγωγή νάμου τσαι να μην αφήουμε τα γρούσσα νάμου να ζάει χαράνι. 

………….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……………

Η Σοχά είναι ένας μικρός οικισμός της Τσακωνιάς και βρίσκεται Δυτικά από την Βασκίνα κσι νοτιοδυτικά από την Παλιόχωρα. Είναι ένας μικρός κάμπος τον οποίο έσπερναν σιτάρι και όσπρια. Ανήκει στην περιφέρεια του Μελάνου αλλά οι γεωργοί είναι Μελανιώτες Σαπουνακιώτες και Τυριώτες. Δεν έχει πηγάδια σαν την Παλιόχωρα αλλά στέρνες όπως και η Βασκίνα. Ίσως μπορεί τα παλιά χρόνια να ήταν κομμάτι της Παλιόχωρας. Μια στενή λουρίδα την ενώνει με τον Κώστα της Παλιόχωρας και τα εφτά καλύβια. Στον Κώστα στην Παλιόχωρα σκοτώθηκαν τα τρία αδέρφια, η ιστορία είναι πολύ γνωστή. Στη Σοχά στο βορειοδυτικό μέρος, στο ίσωμα του δρόμου προς τον Πραστό το 2011 βρήκαν μυκηναϊκό νεκροταφείο από το 1400 Π.χ. Το νεκροταφείο αυτό ίσως και να ήταν το νεκροταφείο της Παλιόχωρας, από τον καιρό των Ορειατών ή από άλλο οικισμό κάπου έκει κοντά. Βρήκαν κόκκαλα και είναι από ανθρώπους πολύ ψηλούς πάνω από δυο μέτρα. Έτσι για να γνωρίζουμε όλοι μας ότι η γη της Τσακωνιάς είναι γεμάτη ιστορία από πολύ αρχαία χρόνια.

Καλό ξημέρωμα και να είμαστε όλοι μας περήφανοι για την καταγωγή μας και να μην αφήσουμε τη γλώσσα να χαραμιστεί…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *