ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

. Τσακωνοπαρέα μη .

Ο μακαρίτα ο Αφέγκη μη έκει μάστορα τα χοστροκόλιουρα .
Ένει θυμούμενε ότσι μόλις νιε έκει μπάνου απο τα χόβολη νιε έκει ίκχου με τα νια χέρα τσε νιε έκει ντίου επιδέξια με ταν άβα να φύτσουει οι σποΐλε. Μετα νιε έκει ανοίντου τα δύου τσε έκει Βάνου κχρινιμα Τάσου τσε μα ταν αλήθεια έκει πρεσιου νόστσιμο .
Ση είγκιαει φκειάντε τσε με άλιτα απο καλαμπόκι (μπομποτάλευρο)
Α τεγανοκολιούρα έκει το δελέασμα τσε το αγαπητέ για οα τα καμπτζία για να σταμακίχουει τουρ αταξίλε τσε να ποίνουει όα τα θελήματα …
ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ . ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ .

Σαπουνάτσι τσε ετελειούκα τα Τσακωνιά εκαμαρούκα.

…..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *