ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….
ΤΣhΙΤΑ . 18 του Τςhυγητή 2017 . Τσακωνοπαρέα μη .

Μετά απο το κόψιμο ( τα κάβα ) έκει πρέπουντα να ση μαζούνει κοντά τα καρβουνοϊθήκα . Τότθε όλοι έμαει βοηθούντε . Σε έμαει αναιμούκχουντε 5-6 μέτσha τα βοά . Πφι έμαει καμπτζία σε έμαει αναιμούκχουντε πιο μακρύα τσε ο Αφέγκη μη να μου έκει μαούνου γιατσί είγκιαει χανούμενα . Αφού έμαει μαζούκχουντε οα τα κάβα κοντά σε έμαει ποίντε κύκλε γιούρε απο τα περίμετρο τα καρβουνοϊθήκα τσε έμαει αφήντε χώρε το τσέντρη για να χκιστει το κανίνι . Το χκίσιμο (στάλισμα ) έκει τέχρα . Ο Αφέγκη μη έκει ένα απο τού καλοί μαστόροι . Αφου έκει έχου το όνουμα , νη είγκιαει αρίκχουντε τσε άλλοι για να ση σταλίσει τα κανίνια ….
ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ΤΣΕΛΣΙ ΑΪ οι πορείε νιούμου ,
Τσακωνοπαρέα μη .Νιλήνετε τα γρούσα νάμου διότσι :

Απε χαϊθεί το όνειρε χαϊθει τσε α ελπίδα
Τα γρούσα θα νη άρει ο φουσού ,θα νη άρει α καταιγίδα ….
………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *