ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

…………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Τίτιντα 4 του Αγούστου 2021. Α Τσακωνοπαρέα . 

Σάμερε ένι νία αμέρα χλιβερά .

Σάμερε έμε κχακχούχουντε νία Τσακώνα τσαι μαζί σι ένα κομμάκι τα γρούσσα νάμου .

 

Εσκωρέτθε α Μάτη του Σωκήρη Στενιώτα . 

Εσκωρέτθε τσαι άβα νία Γαστενιτσιώτση τσαι α Γαστένιτσα ένι πιο φτωχά . Εσκωρέτθε νία Τσακώνισσα τσαι α Τσακωνιά ένι φτωχουτέρα

Σιγά σιγά α Τσακωνιά ένι ερημούκχα  Είνι φύντε οι αντροίποι σι . 

Είνι φύντε για το αλαργηνέ σου ταξίδι τσαι μαζί σου είνι αρίκχουντε οξόν από το καημό τσαι τα κίκρα το ότσι ένι χανούμενε ένα κομμάκι από τα γρούσσα , αλλά τσαι γιατσί α θέση ένι αραμούα άειδε . 

Γιατσι από ολόκληρε τα γριτσέα είνι απαραματά ουριστά αντίδωρα μόνιου τσαι ο τσαιρέ ένι παρίου τσαι για ένταει . 

Θα φύτσωει οι αντροίποι τα Τσακωνιά τσαι θα γιουρίζωει κίσου σαν αερικά , ως πφι να απελπισούνει τσαι ούτε σαν αερικά ο θα παρήτθωει πλέα. 

Σωκήρη θίλε μι  διπλέ ο καημό ντι τσαι α χλίψη ντι Σάμερε .

Από τα νία μερία έσι χάνου τα Μάτη ντι . Γκανένα ο ‘νι πορού να άβει τα θέση σι . Από ταν άβα έσι χάνου νία Τσακώνα τσαι όρπα πάλι α θέση Τσενά . Ακομπέτι διπλέ καημό τσαι πιο ατςhέ σεκλέκι . 

Ζωή σε όγου νιούμου τσαι σε όα τα Τσακωνιά . 

Ο ‘νι Θέου να ποίου ερμηνεία έγκεινη το κομμάκι . 

Ο νι Θέου να προσβάλλου τα μνήμη τα Τσακώνα .. 

Θεό σκωραίνει τσαι αιωνία σι α μνήμη . 

Καλε ξημέρουμα θιλενάδε τσαι θίλοι τσίπτα ακριβούτερε τσαι πολυκιμούτερε από ταν υγεία . 

…..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *