ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΣΑΚΩΝΙΚΑ ….. 

Τήτηντα 6 του Σερικχή 2018 . Α. Τσακωνοπαρέα με του νέοι . 

Ακιστάτθερε ; = κουράστηκες ;

Νιε παραμπήγκα τσαι ακιστάμα = το παράκανα και κουράστηκα 

Κάτσα να ξαποστάνερε ..= κάθησε να ξαποστάσεις  ..

Τσαι ποίε  θα σκάψει το γρίλε ; = και ποιος θα σκάψει το γρίλο;

Γρίλε =   Μικρή άκρη χωραφιού που μόνο σκάψιμο παίρνει …

Σε νία αμέρα έσει Θέου να τελέψερε ; = 

σε μια μέρα θέλεις να τελειώσεις ;

Ένει  πφειρτέ τσαι ένει πρέπουντα το πφράμα να μπετθεί .

Είναι σπαρμένο και πρέπει ο σπόρος να σκεπαστεί. 

Τότθε να  δου νία χέρα  = τότε να δώσω ένα χέρι 

Έτρου , έγκεινη έμα απαντέχου= έτσι  αυτό περίμενα 

Καομελέτει τσαι ένει παρείντα = καλομελέτα και έρχεται . 

Νιλήνετε τα γρούσα  χωρίς σταμακημό = 

Μιλατε την γλώσσα χωρίς σταματημό ….. 

……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………… 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *