ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΕΣ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ
ΤΗΤΗΝΤΑ 6 του Δετσέμπρη 2017 . ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ .

Ενα δωμάτιε πφι νιε έκει έχου επιστσευαστέ ο αϊθή μη ο Λια .
Το μόνιου στεγνέ μέρη . Το υπόλοιπο έσα θέου ομπρέλα για να κατσάρε τα βροχερά αμέρα . Το δάπεδε σκαφτε. Εκει κατςhοποΐχου
πφογκικό … Μόλις έσα μπαίνου Τάσου , τα σhοβά ντη χέρα νια καλημέρα σκουριαντά πφι έμαει νιφουμένοι . Το ίσιε μέρη , το δωμάτιε για ύπρε , με ένα κρεβάτθα , ένα τραπεζάτσι τσε νία καρέγκλα . Δύου παναϊθούρια , απο το ένα έσα ορού τον Άγιε Γιάννη τσε ταν αλάνα πφι είγκιαει παίζουντα τα καμπτζία .
Ποτέ ο αβήκα μέρη σε ένταει τα παιγνίιδα , γιατσί ο ‘μα έχου ίσως το χρόνε . Έμα δουλέγκου τα απογέματα , τθα περιβόλια , ποτσούνου χαλίτσι το ποταμό αυτοκίνητα ποίου φροντιστήρια , ότσι δήποτε έμα ερέχου . Απο το άλλιου παναϊθούρι έμα ορού τα στσεπή τα καμάρα τσε τα μάντρα τα μαμού τα Χρυσούλα ( Γούσγουλα ) ……
ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ΣΕ ΟΑ ΤΑΤΣΑΚΩΝΙΑ. ΠΑ´ΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ .

Α γρούσα α κατσhoποητθά Α γρούσα α δικά νάμου .
Έατθε να νη γιατρέψουμε μπρι νιάμε τα σκολιανά μου .
……… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *