ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 . ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ . Α ιστορία τα Πατάνα με τον ΠΑΝΟ ΜΑΡΝΕΡΗ 

ΚΑΛΕ ΜΕΣΟΒΔΟΜΑΔΕ.
Ένει φοζουμένα τουρ αθροίποι πφι είνει φκειάντε το λιμάνι, μπάτσε ση ντη κάνα κουτρουλιακό τσε μόλουει κανία συνταχινά με κάνα σιδερένιε θερίε τσε μη σκωτούνει . Να μη ντη παρήτθη παραφάγκηση γιατσί όα είνει γινούμενα !!!
Ένει αραματά α Μουρία του Αγίου νιε απογήμα παρεγορετά , όσει ορούα ,πόσιου ατςhά ενάτθε ; γκανένα όνει κειράζουνει !
Εβαλήτσε ο Άγιε τα χέρα ση τσε εμπήτσε το θάμα ση γιάκεινη ο νιε κειράνει , αδεμής έκει θα ντη ντη αλήου εζού τσι χαμπέρια !!
Όσει αού πφε ένει αραματά τσε έντανη τσε ένει έχα κολεγία τσε ένει αούα κάνα ψέμα … Ένει θυμουμένα παληά πφι είγκιαει παρήντα τα παλληκάρια απο το Τερέ τσε Σαπουνάτση για μπάνιο τσε μετά είγκιαει ερέχουντα δροσία τάν απότσια μη …..
ΚΑΛΕ ΝΙΟΥΜΟΥ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ . ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ..
ΓΙΑΤΣΙ ΕΜΕ ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ; Γιατσι………
….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *