ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ
ΤΗΤΗΝΤΑ 27 του Σετθέμπρη 2017 . ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ

Μερικά κανίνια ση είγκιαει χρησιμοποιούντε 2-3 βολαί .
Οι πλεύρε γιομάτοι απο ρείτσια , Πρίνου , αφάνε , τσίνου , κουμαρίε , φιλίτςhιου τσε άβα τα οποία είγκιαει ότσι ένει χρειασκούμενε ένα χωριγοκάνινε για το συνεχές τάγισμα . Α κχάρα έκει πρέπουντα να διατηρηθεί αναφτά για δεκαπέντε αμέρε τσε νιούτθε. Το Τσέρφο , ταν ελία , ταν αποθήτση του Παπαϊδά το ποταμό κοντά ταν Αγία Βαρβάρα του Μπολόνη τσε του Σαρκίβορα τσε το μακρυού νησί .
Το Πρίνε ένα τα Μελισσά τθου Γκιότσαλη τσε το Αλωνάτσι .

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ ΜΕ ΥΓΕΙΑ .
Νιλήνετε ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ένει αγρούσα νάμου .

Τσακώνικα ένει α γρούσα νάμου τσε ένει καταδικά νάμου
Προσέχτε μη στραγγαλιχτεί τσι θεό θα να μού οργιστεί .

……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ……. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *