ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ  α συνέχεια τα ιστορία με το ΠΑΝΟ ΜΑΡΝΕΡΗ 

Τσέ όπφου έμα σκεγκούμενε ένταει , νια ανατςhιχία περάτσε από το κορμό μη . Ο Θεό Απόλλωνα θα ένει εσκέμα , γιατσί όρεγη όνει σαλέγκουντα τσίπτα , όνει υπάρχα ψιούχα …
Εζού α Πατάνα ένει … Ξαφνιαστέ εμα ξοικάζου ένα γιούρε , κάτσι ο ‘μα καταβαίνου.. Τσι το παράδοξε με ετίου ; ξανανιάτθε α φωνά .
Ναι εζού α πατάνα ένει , τσε ντε ένει νιούα τα Τσακώνικα γιατσί εζού , Τσακώνα ενάμα , Τσακώνα απαραμάκα τσε Τσακώνα θε να πεθάνου . Θα ντη νη αλήου νία βοά ακόνη . Εζού ένει α Πατάνα το Κάμπο ( τα Παραλία ) τσε να μη μη άτσετε το όνουμα . Νιε κχοντούκα τόσοι χρόνου : οράτε μη νη άτσετε έδαρη ; Μα ένει ποτε δενατέ να νιλήνει ένα δεντρικό ; αναρωτήμα …
ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ . ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ .
ΒΟΗΘΗΝΕΤΕ ΤΟΥΡ ΑΝΗΜΠΟΡΟΙ . ΝΑ ΕΤΘΕ ΟΛΟΙ ΚΑ ΤΣΕ ΝΑ
ΝΙΛΗΝΕΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ . ΝΑ ΠΑΡΑΤΣΙΝΉΤΕ ΤΣΕ ΑΛΛΟΙ .

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ .

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *