ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……
Τήτηντα 20 του Δετσέμπρη 2017 . Τσακωνοπαρέα μη

Αμα έκει τσινούντα το εληομάζουμα οι χούρε είγκιαει γιομήντε με αθροίποι τσε φωνέ . Τα λιτριιδία τθου δόξε σου . Οι σκάλε ,οι τέμπλε , οι ποϊδέ , οι σάκχου , τα τσικούρια , τα καδεφκήρια ,
οι ψαλίε , όα σε δράση . Κοντά τσε τα μανάρια πφι είγκιαει νεμούμενα τθα λαθούρια τσε με τα λιόκαρα ανέμελα . Είγκιαει βιάζουντα μόνιου άμα είγκιαει χάντα απο κοντά σου τα παιχνιδάρικα βανίζα ή´ τα ανάποδα Ριουφάλια .
Τθου σκάλε οι ατσοίποι με του ποϊδέ τα μισά σου τσε οι γουναίτσε χάμου μαζούκχουντε τουρ ελήε νία νία τόσιου ογλήγορα σαν τουκεινατόι κότθε πφι είνει τςhoυκουνίζουντε το φαέ. Είγκιαει μαζούκχουντε ασταμάκιστα , αν τσε κάτσι βολέ α κρυάδα σε έκει μπερονιάζα ως το κόκκαλε …
Καλε ξημέρουμα . Βοηθήνετε τουρ ανήμποροι .
……… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Ενιάκατεεεεεεεεε …….. Τσί ……….
ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ θα νιλήουμε τσε μπίτι ο θα σ’ αφήουμε ….
Πότε ;;;;;; Απο σάμερε τσε πέρε ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *