ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ .
ΤΗΤΗΝΤΑ19 του Οχτώβρη 2017 . ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ .

Ένει χαρούμενε . Ενει χαρούμενε διότσι ενεί όλοι τα Τσακωνοπαρέα θε να ποίουμε τα πρώτε νάμου εκδρομή . Θα ζάμε ταν ιστορικά παληά χώρα νάμου . Ταν Όμορφο Παληόχωρα . Τσε Κια αλλιά άκει να ζάει α Τσακωνοπαρέα τα πρώτε ση εξόρμηση ; Τθα χώρα τα Τσακωνιά , Μόνιου τα Παληόχωρα .
Όρπα πφι εδοξάςτε το μιτσή Κλεφτόπουλε . Τα .Τσακωνοχώρα πφι εκαστρέβαει οι Τούρτσοι τσε οι Σταυροφόροι . Τα χώρα του Οριόντα . Όα α Τσακωνοπαρέα , Σάμπα τσε 21 του μήνα Οχτώβρη τον Άγιε Γιάννη τα Παληόχωρα …
………………………………………………………………………………
Είμαι χαρούμενος . Είναι χαρούμενος διότι εμείς όλοι απο την
Τσακωνοπαρέα θα κάνουμε την πρώτη μας εκδρομή . Θα πάμε στην ιστορική παληά μας χώρα . Στην όμορφη Παληόχωρα .
Και πού αλλού θα πήγαινε η Τσακωνοπαρέα στην πρώτη της εξόρμηση ; Στην χώρα της Τσακωνιάς . Μόνο στην Παληόχωρα.
Εκεί που δοξάστηκε το μικρό Κλεφτοπουλο . Στην Τσακωνοχώρα που κατέστρεψαν οι Τούρκοι και οι Σταυροφόροι .Στην χώρα του Οριόντα .
Όλη η Τσακωνοπαρέα , Σάββατο 21 του μήνα Οχτώβρη στη εκκλησία του Άγιου Γιάννη στη Παληόχωρα .
ΚΑΛΕ ξημέρουμα νιλήνετε Τσακώνικα ένει πρέπουντα , ένει υποχρέουση νάμου διότσι ένει α γρούσα νάμου .

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *