ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ
Συνέχεια τα ιστορία , ΤΑΠΑΡΑΠΟΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΓΑΛΕΙΕ .
Ο ΧΡΙΣΤΕ ΑΝΑΣΤΑΤΘΕ :

Τσι οράκα : Ενα ξεμοσκαλιαστέ ξεδοντάρικο (ΑΝΤΙ ) ρέλια κατςhουτά σογίτθε (σαΐτε )ξεπετσιαστοί . Παρα πέρε ενα στιβάρι απο έρατςhε με το αλετρόποδε . Με εφαγκήστε έτρου όπφου σε οράκα ότσι είγκιαει ποίντα το σχήμα του Σταυρού , για το θάνατε τον αργαλειέ . Πιο πέρε ενα χαλκουματένιε τέτζερε, αγάνουτε τσε κατακούβανε , πφι απο τα πολυτζερία έκει ονοιάζουντα με λιβανιστήρι . Ενοιούκα ( εδοτσήσμα ) κάτσι να μη σφήτζει τα καρδία , ενα κχόμπο τον άρουγγα μη . Ενα αργαλειέ εστσέμα σε τέτοια κατατζία ; Ενα κειμήλιε παραμελητέ περιφρονετέ τσε λησμονετέ. Ενα ήρωα απο τα παληά ξεχαρβαουτέ με στσιστοί σάρτσε , πριγκούμενε απο τα σκόνη τσε του αράχνε ……

Νιλήνετε Τσακώνικα κάθε αμέρα κάθε αμέρα
Καλε ξημέρουμα
ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *