ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

Τητηντα 18 του Αωνάρη 2018 . Τσακωνοπαρέα  μοι .

Ο ‘ νει ανάτζη να έχουμε λουπάϊα , κχιάνε , κουνίλε τσαι τασιούλια για να νιλήνουμε τα γρούσα νάμου . Ό ‘νει ανάτζη να έχουμε όνου ,  άογα τσαι μουάρια για να νιλήνουμε τα γρούσα . Τα  ποϊδήλατα , τα μηχανάτζα  , τα αυτοκίνητα , έμε πορούντε να σοι αλήνουμε τσαι να σοι χρησιμοποιήνουμε τσαι τα Τσακώνικο γρούσα  . 

Ο ‘ νει πρέπουντα τσαι ο ‘ νει ανάτζη να έχουμε , κουνίλε τασιούλια τσαι σhουςhoύλια για να νιλήνουμε τα γρούσα νάμου . 

Φέρε ένα ποκήρι ύο αντί ένα τασιούλι ύο 

Γιόμισε, το κανάκι  από τα βρύση αντί για γιόμισε το shουσhoύλι από τα κουνία . Στρούε το τραπέζι αντί στρούε το  σοφρά.

Φέρε του καρέγκλε κοντά αντί για φέρε τα σκαμνία κοντά . 

Σhούψε το διακόπτα τσαι άναψε τα κουζίνα  αντί για φέρε προσάναμμα τσαι άναψε ταν ικχάρα . 

Κχρίσε τα πιάτα το πλυντήριε αντί κχρίσε τα πιάτα το νεροχύτα . 

Με λίγα όγια θιλενάδε τσαι θίλοι τα γρούσα έμε πορούντε να νι νιλήνουμε  , Έμε πορούντε να νι βάλουμε τα καθημερινότητα νάμου. 

Ο ‘ νει υπάρχου γκανένα όγο να μη νι νιλήνουμε . Αντίθετα είνει υπάρχουντε πρεσοί όγοι  … να νι  Ν Ι Λ Η Ν Ο Υ Μ Ε…. 

ποίε είνει οι όγοι : Πρώτε τσαι τσύριε όγο : 

Ε Ν Ε Ι    Α      Γ Ρ Ο Υ Σ Α       Ν Α Μ Ο Υ …. τσαι δέφτερε 

Ε Ν Ε Ι    Α      Κ Λ Η Ρ Ο Ν Ο Ν Ι Α  Ν Α Μ Ο Υ 

Ε Ν Ε Ι    Α  Σ Φ Ρ Α Γ Ι Δ Α  Ν Α Μ Ο Υ…. 

………..Α ΑΓΑΚΗ ΝΑΜΟΥ…… 

Ο θα χάμε ενεί  τα γρούσα   Γιατσί ένει δικά νάμου 

Ένει κληρονονία νάμου , αρχόγκισα τσαι τσυρά νάμου . 

……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *