ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

……… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

ΤΗΤΗΝΤΑ 18 ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ 2018 . Α τσακωνοπαρέα με του νέοι  ….

  ΧΡΙΣΤΕ ΑΝΑΣΤΑΤΘΕ = ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ .  

Τσε εκιού πλέα , σάματσι ένει α πρώτε βοά πφι σε ένει δέσου. 

Και εσύ πια , σάματις είναι η πρώτη φορά που τα καίω .

 έτρου  νιε πέκα για να προσέχερε  πλέκιεριου 

 Έτσι το είπα για να προσέχεις περισσότερο .

Κάτσα να ντη φκειάξου κάτσι να άρερε  μαζύ ντη …. 

Κάτσε να σου φτειάξω κάτι να πάρεις μαζύ σου . 

Να  ντε εβαλήκα παξημάϊδα , ελήε , τσε άρτουμα . 

Να σου έβαλα παξημάδια, ελιές και τυρί . 

Πανετά το άρτουμα γιατσί ένει κοντογούντα να σουστεί 

Οικονομικά το τυρί γιατί κοντεύει να σωθεί. 

Σάματσι ένει μιτσή καμπτζί πλέα . 

Σάματις είμαι μικρό παιδί πιά . 

 ……. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *