ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………
Τήτηντα 14 του Μάτζη 2018 . Τσακωνοπαρέα μη .

Θα ντη σκωτού βρε σκατόπαιδε , όρεγη θα αραμάνει τα κοκκάλια ντη , να μάθερε να μη νη ξαναποίερε . Του ατσίου θα ντη ποίου βρε παλιοκρεφτρούνικο . Γκριουφτέ εζού κίσου από το τσίνε έμα μόνιου ξεικάζου . Βούα έκει α καρδία μη , αλλά τσι να ποίου ..
Έμα ίκχου τσε ένα κοτρώνι , αλλά τσε πφι νιε μα ίκχου τσι ;
Κια να νη αναιμού , ο ‘μα κοτού να ποίου ετσιτάπα πράμα ….
Αφού ο καψοΜανώλη εφαήτσε το κάλι τα χρονία ση , τσε αφού νιε μπήτσε με κρέμα το λουπάϊ νιε τσαφήτσε .
Μπορεί να κουράστε τσε α χέρα ση από το πρεσιού ντούμα .
Χάσου από τουρ εψιού μη . Άμα ντη ξανακιάσου θα ντη κρεμάου ανάποδα παλιονηξιάρικο ….. Εζυνίαμε μετά από λίγο με το Μανώλη
κατακότσινα τα μάγουα ση , πιο κοτσινά τσε από του μούρε . Εξεικάσμαει κα κα τσε ο πέκαμε τσίπτα . Τσε τσι έκει θα αλήουμε ;
Έγκεινη το μιτσή κεφάλαιο νιε ένει αφιερούκχου, το μακαρίτα το Μανώλη του Μωραΐτα . Ο Μανώλη έκει ο συνέταιρε μη .
Να ένει αφρά α πάκα πφι νιε είνει πακούνα ..Αιωνία ση α μνήμη ..

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ΕΓΚΕΙΝΗ ΕΝΕΙ ΤΟ ΤΕΛΗ ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΑΜΟΥ

………..´ ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *