ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….
ΤΗΤΗΝΤΑ τσε 13 του Δετσεμπρη 2017 . ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ .

Για περίπατε έμαει έγκουντε τα τσεντρικά πορεία του Αγιελιδίου τσε τα πορεία προς τα Πάκα . Έμαει μπάντε το καπέλλο απο σεβασμό μόλις έμαει ανταμούκχουντε καθηγητή . Έμαει φορούντε πηλίκιε με το σύμβολε τα σοφίας ( ταν κουκουβάγια ) . Το καπέλλο έκει υποχρεωκικό . Οι τςhίχε τα τσιουφά νάμου μιτσούτερε απο 5 πόντου .
Μόλις έκει σουρουπούκχουντα άκει να μαζουτθούμε του τσέλε . Οι νυχτερινοί περίπατοι για τα σκολιόπουα είγκιαει απαγορεγκουμένοι .
Οι Αγιελιδώτοι είγκιαει φιλόξενοι , τσε ένα θίλεμα ή´ ένα καλέ όγο είγκιαει αρτσετά για να τονούνει το ηθικό νάμου .

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ΤΣΕ ΚΑ ΤΣhίτα.

Ο ‘κει θα ξεστομήσωει τσε τσίπτα ο’κει ν’αλήνει
Παρα προσπαϊθα άκει να ποίωει τσ’ έτεοι να νιλήνει …
……ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *