ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……
ΤΗΤΗΝΤΑ 8 του Νοέμπρη 2017 . Τσακωνοπαρέα μη .

( Χρόνου πάσιοι του γιορτάζουσαι τσε του γιορτάζουνται . )

Οι γεράδε με τα δίκαννα , τα κουμπούρια τσε τα καριοφίλια είγκιαει ξερίχουντε μπαταρίλε . Με ένταει όα έκει δημιουργηκχουμένα νία πανηγυρικά ατμόσφαιρα γιομάτα συγκίνηση τσε πατριωτσιχό μεγαλείε. Κάκια ,κάκια έκει παρήντα τζε ένα δυσάρεστε νέο για να απρούτσετε ένα κουβάνιου σύγνεφο τάνου απο τα χαρά νάμου.
Οι κχαμπάνε είγκιαει ντήντε θλιβερά , τσε το νηρόγι έκει νιούμενε σε όλοι του Τσέλε γιατσί όπφουρ είγκιαει μεριακχουμένοι τα χαρά έτρου τσε το πόνε .
Ου ‘γκιαει λίγοι έντεοι πφι εσκωτούτθαει , ετσιτάνει νεκροί απο τα βόλια του οχτρού τσε εφορέκαει το φωτοστέφανε του ήρωα .
Παναγιώτη Παπαϊδά , Γιάννη Κότσινε , Λία Τουρλεντέ , Νιχάλη Μένη
οι αιθήνε Κώστα τσε Νικόα Τουρλεντέ . Οι αγνοούμενοι Θόδωρε Μέγα τσε απο το ναυκικό , ο Σπύρο Κότσινε .
Εντεοι είνει οι ΤεροΣαπουνατσιάνοι πεσόντε ήρωε .

Καλα εμού ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ο ‘τθε νιούντε ;
Τόσε τσερέ τσι έμε αούντε ;
-Έμε ποίντε ότσι έμε πορούντε,
Αλλά τσε τουρ ελίε έμε κχριούντε …..
…… ΕΜΕΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *