ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..
Τήτηντα 7 του Μάτζη 2018 . ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ .

Οι τεγανοκολιούρε τα Νικοού τσε οι μουστόκιτθε τα Γιωργού , τα πιο νόστσιμα το κόσμο . Είτε έκει από το παιγνίδι , είτε από τα κείνα , για ενίου είγκιαει τα πιο νόστσιμα γλυτσίσματα το κόσμο . Ο τρόπο επίσης πφι να μου ση είγκιαει θιλέγκουντε έκει πρεσιού όμορφο .
Καόκαρδοι οι αντροίποι έτενη το τσερέ .. Σhιονιστοί οι σκέσε αναμεταξύ τουρ αντροίποι τότθε . Ο ξένε παράγοντα όκει μπαίνου αναμεταξύ σου για να μολέψει το αίστημα τα συγγένεια .
Αν τσε μη τσι άλιου , α ανέχεια τσε α φτώχεια έκει ποία ταν εξάρτηση αναμεταξύ τουρ αντροίποι πιό ανατζαία .
Οι φαμίλιε σάμερε είνει αυτοδύναμε , ο θα δανειστούνει το άτσι , το προζύνι , τα άλυτα , από τα γειτόνισα .
Σάμερε εχκίαμε του τσέλε νάμου πιο κοντά , αλλά αποξενούκαμε του καρδίε νάμου .
Το τέλη τα ιστορία νάμου . ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ..

………….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *