ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

Ο Σωκήρη ο Λυσσίκατε ο καθηγητή Πανεπιστημίου τθα Θεσσαλονίτση επέτσε έντενη τον όγο αλλά τθα Ρωμέϊκα τον Άγιε Γιάννη τον Τάσου Τερέ. Νιε παρακαλέκα να νι αλεί τα Τσακώνικα τσαι νιε ‘πέτσε Ά γραφή έντανη ένι δικά μι γιατσί ένι γνωστέ τσαι από τα βιβλία πφι ένι έχου γραφτέ ότσι ένι ακολουθού τα γραφή  του Αείμνηστου Κωστάκη ….. Κάκοιε αμέρα ένι ευτσηκχούμενε τσαι ένι κιστίου ό,τσι θα γράφουμε όλοι το ιίδε…. Ο Πάνο . 

………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Τήτηντα 4 του Σετθέμπρη 2019 : ΑΤσακωνοπαρέα … 

Ομιλία Σωκήρη Λυσσίκατου . Άγιε Γιάννη #1

Σάμερε ένι γιορτάζου ο Άγιε Γιάννη , ο ατσύτερε Άγιε μετά από τα Δέσποινα , ο προστάτα του Τερού . Ο ιίδε ο Χριστέ επέτσε ότσιο ‘νάτθε ατςhύτερε  άντρωπο  από τον Αγιε Γιάννη . 

Ένι ο κήρυκα τα νηστεία , τα ματάνοια τσαι ο προστάτα τα οικογένεια γιατσί σ’εβαλήτσε με τον Ηρώδη πφι άτζε τα γουναίκα του αϊθή σι , ταν Ηρωδιάδα. Ταν εποχή έτανη ίγκιαει ανακατουτοί οι θρησκείλε τσαι οι λαοί . Ο Ηρώδη εφυλακίε τον Άγιε Γιάννη αλλά νι έκι σεβούμενε . Α Ηρωδιάδα έκι θέα να νι ξεμπάλει. Σε ένα γλέγκι, μα τσι γλέγκι (τα γενέθλια σι)  ο Ηρώδη εγκίτσε πρεσιού τσαι ό’κι συνοού . Α σιάτη τα Ηρωδιάδα α Σαλώμη , ενιάτσε ταν κακά Μάτη σι τσαι εκχαράε για τον άσεμνε χορέ σι  τα τσιουφά του Άγιε Γιάννη . Να τσι είνι ποίντα τα γλέγκια χωρις Χριστέ ,Πατρίδα , αγάκη για ταν οικογένεια ,για τα καμπτζία , όπφουρ έμαει έχουντε του γάμοι,τα  βαφκίσια . Όλοι οι άλλοι  γιορτέ πφι έμε ποίντε τελευταία, α μελιτζάνα, α μαρίδα όχι ότσι ου ‘νι καλοί, ου ‘νι έχουντε σκέση με τα παράδοση ου ‘νι έχουντε κάτσι το ιερέ τάσου σου .Έντεοι όλοι οι γιορτέ,εξετσινήκαει από ολοκληρωτικά  καθεστώτα. Εξετσινήκαει πιο πρεσιού από τα Γερμανία γιούρε το 1937–39 για να ντούνει τα Χριστσιανικά θρησκεία . Ίγκιαει ποίντε γιορτέ για το πεύκο τσαι για τα μπριτζόλα τσαι σάμερε εκατατζίαμε να ποίνουμε γιορτέ…..Σιγά σιγά θα ποίνουμε γιορτέ  για του κούνοι .Τσαι ένταει σάμερε εκάναει τα χώρα νάμου τσαι αν ένι καλε ή´ όχι καλε πράμα ο καθένα να μπάλει το συμπέρασμα  μοναχό σι .  Τσαι σάμερε α χώρα ναμου ένι έχα πρεσσοί ξένοι….. 

 ……Με το καλέ να ξημερουθούμε όλοι νάμου ..

Να νιλήνουμε Τσακώνικα ένι α γρούσσα τσαι α παράδοση νάμου .

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

Ο Σωτήρης ο Λυσσίκατος ο καθηγητής Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη είπε αυτόν τον λόγο , αλλά στα Ρωμέϊκα στον Άγιο Γιάννη του Μέσα Τυρού . Τον παρακάλεσα να τον πεί στα Τσακώνικα και τον είπε . Η γραφή αυτή είναι δικιά μου γιατί είναι γνωστό και από τα βιβλία που έχει γράψει ,πως ακολουθεί την γραφή του αείμνηστου Κωστάκη . Κάποια ημέρα εύχομαι και πιστεύω ότι θα γράφουμε όλοι μας το ίδιο .. Ο Πάνος 

Σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Ιωάννης , ο μεγαλύτερος Άγιος μετά από την Παναγία , ο προστάτης του Τυρού . Ο Ίδιος ο Χριστός  είπε πως δεν έγινε ( γεννήθηκε )  μεγαλύτερος άνθρωπος  από τον Αγιο Ιωάννη . Είναι ο κήρυκας της νηστείας ,της μετάνοιας και προστάτης της οικογένειας ,γιατί τα έβαλε με τον Ηρώδη που πήρε την γυναίκα του αδελφού του την Ηρωδιάδα . Τον καιρό εκείνο ήταν ανακατεμένες οι θρησκείες και οι λαοί . Ο Ηρώδης φυλάκισε τον Άγιο Ιωάννη αλλά τον εσεβόταν . Η Ηρωδιάδα ήθελε να τον ξεβγάλει . Σ’ένα γλέντι μα τι γλέντι (γενεθλίων )ο Ηρώδης  ήπιε πολύ και δεν καταλάβαινε . Η κόρη της Ηρωδιάδας, η Σαλώμη, άκουσε την κακιά  μάννα της και εζήτησε για τον άσεμνο χορό της το κεφάλι του Αγίου Ιωάννη . Να τι κάνουν τα γλέντια , χωρίς Χριστό ,Πατρίδα ,αγάπη για την οικογένεια , τα παιδιά ,όπως είχαμε τους γάμους τα βαφτίσια . Ολες οι άλλες γιορτές που κάνουμε τελευταία , η μελιτζάνα η μαρίδα όχι ότι δεν είναι καλές αλλά δεν έχουν σχέση με την παράδοση δεν έχουν κάτι το ιερό μέσα τους . Αυτές όλες οι γιορτές   ξεκίνησαν από ολοκληρωτικά  καθεστώτα . Εξεκίνησαν περισσότερο από την Γερμανία γύρω στο 1937-39 για να χτυπήσουν την Χριστιανική Θρησκεία . Έκαναν γιορτές για το πεύκο και για την μπριτζόλα και σήμερα εκαταντήσαμε να κάνουμε γιορτές…. Σιγά σιγά θα κάνουμε γιορτές και για τα σκυλιά .Και αυτά σήμερα ήρθαν και στην χώρα μας και αν είναι καλό ή´ όχι καλό ο καθένας να βγάλει το συμπέρασμα μόνος του  .Και σήμερα η χώρα μας έχει πολλούς ξένους.

………Με το καλό να ξημερωθούμε όλοι μας……

Να μιλάμε Τσακώνικα είναι η γλώσσα μας και η παράδοση μας.. 

……..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….  

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *