ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……. ΕΝΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……
ΤΗΤΗΝΤΑ 4 του Οχτώβρη 2017 . ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ

Το υπόλοιπο νη είγκιαει μεριάχουντε . Ανάλογα με τα μεροκάματα πφι έκει έχου ο καθένα , έκει αρίκχου τσε το ποσοστέ ση . Α μεταφορά σου έκει γινουμένα με τα ζώα ή´ με τα καϊτσια άμα έκει κοντά τα θάασσα . Όπφου τθο Τσέρφο , το μακρυού νησί , τα Κουβάνα γάσhα , το Αβάτσι τσε το Τηγάνη.
Κοντά τα κηγάϊδα είγκιαει έχουντε του γούρνε με το απφούντετθε χωρήγι . Εκει χρειασκούμενε υιο για να πφουντεϊθεί . Για να χκιστεί νία τσέα άκει να χρειαστούνει 100 καντάρια χωρήγι .
Επεράκαει έτεοι οι εποχαί . Ούτε τα χωρηγοκάνινα ούτε τα καρβουνοκάνινα , είνει καπνιλχουντα πλέα .
Οι έργακιτσοί Χέρε είνει λείπουντε . Μόνιου τα γρενιστά χωρηγοκάνινα , οι χονταριαςτοί τσε λογκουτοί καρβουνοθήτσε για να θυνηκχούμαει νία αβα εποχή …

Καλε ξημέρουμα να έχουμε όλοι νάμου με ΥΓΕΙΑ ..

Όα είνει περαστσικά μα , όχι α γρούσα νάμου .
Χιλιάδε χρόνου περατοί, τσ’ ακόνη κοντά νάμου ….

……. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *