ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

.

 

……… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………
Τήτηντα 4 του Απρίλη 2018 .Τσακωνοπαρέα μη .

Ατςhά Τήτηντα . Σαν σάμερε ο Χριστέ καλέτσε του μαθητέ ση να ζάνει για αργακηνέ φαΐ γκριουφά. Το πασίγνωστε :
{ ΜΥΣΤΙΚΟ ΔΕΙΠΝΟ } . Τσε εκχρίε του πούε σε όλοι του μαθητέ ση.
Ο υζέ του Πατρός Θεού , ο Θεάντρωπο ,Ιησού Χριστέ , κχρίε του πούε τθου μαθητέ ση . Πόσιου όμορφο παράδειγμα τσε πόσιου μεγαλείε ένει γκριούφα έντανη α ταπεινά ενέργεια τα ισότητα .
Ποίερ ένει σάμερε ποίου ετσιτάπα ενέργεια . Μπάτσε τσε όλοι νάμου ενάμαει υποκριτέ; Μπάτσε τσε οι πλέτεροι από σενεί αντί να ακολουθήμε το παράδειγμα του Χριστού έμε ακολουθούντε το παράδειγμα του Ιούδα ; Μπάτσε τσε από τα νία έμε δείντε χειραψία , τάχατες εγκάρδιε, τσε από ταν άβα έμε μαχαιρούκχουντε ταν ίσhα τον συνάντρωπο νάμου ; Να μπάτσε τσε οι Άσπασμοί τσε τα θιλία είνει θιλία του Ιούδα ; Όπφου τσε να ένει εζού προσωπικά ένει κιστίου τον άντρωπο τσε ούτε τσε θα πάψου…..ένει κιστίου ότσι το κήρυγμα του
Χριστού , το μονολεκτικό , ΑΓΑΚΗ ένει πρεσιού ζωντανέ τάσου σε όλοι νάμου . Α Γ Α Κ Η λοιπόν ….

Καλε ξημέρουμα θιλενάδε τσε θίλοι . Τσακωνοπαρέα μη

……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *