ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

.

 

…….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….
Τήτηντα 28 του Μάτζη 2018 ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ.

………Ο Άγιε Λία το Τρούα (τα κορφά το Μάςhε) ……….

Νία βόλτα τον Άγιε Λία του Τερού τον Τρούα όπφουρ είνει αούντε το μέρη ψεά το Μάςhε. Ένει ακριβώς ατζά μερία από τον Άγιε Λία του
Σερνιαλίου . Ποτέ ο ‘μα ζατέ ούτε σα καμπτζί. Περατέ από κοντά ναί αλλά ζατέ το χάλασμα ποτέ . Γιατσί ένα χάλασμα ένει αραματέ .
Από ότσι ένει έχου νιατέ έντενη ο Άγιε ο λειτουργήτσε ποτέ ..
Τσε ποίερ έκει ο όγο ; Να χκιστεί αλλά να μη λειτουργηθεί ποτέ ένει παράξενε ο ‘τθε νομίζουντε; Όντως ένει παράξενε ,
Ρωτού ογή τσε οπά λοιπόν μαθήκα ότσι :
Ο Άγιε ετελειούτσε φκειάστε το μονοπάκι ( από τα ξεσέλια μερία )
Ετελειούτσε τσε το προαύλιε με του βροντατοί έδαρη τείχουνε.
Αλλά ένα δενατέ αέρα άτζε τα στσεπή τσε νιε σκαπεκίε του Βελιέ…
θεωρέκαει λοιπόν ότσι ο Αγιε Λία του Σερνιαλίου παρεξηγείτθε , θυμούτσε ( ο ‘ κει Θέου ανταγωνισμό ) τσε γιάκεινη οι Τεριώτοι Νιε αφήκαει έτρου …. αντί κατά τα γνώμη μη να κιάσωει του μαστόροι τσε να ση επιβάλλωει να νη ξαναφκειάξωει πιο σίγουρε έντανη τα βοά ξερήαει όα τα βάρη τον ιίδε τον Άγιε Λία ……
…….. Καλέ τσε έγκεινη !!!
ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ΤΣΕ ΠΑΛΝΤΑ ΝΑ Ε¨ΤΘΕ ΚΑ .
………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *