ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Τήτηντα 25 του  Σετθέμπρη 2019 : Α Τσακωνοπαρέα …… 

παππού εγγονέ # 66 : του Πάνου Μαρνέρη … 

— Ο αφέγκη μι σιάτη μι τσαι οι πλέτεροι παλαιοί ίγκιαει εχκιμούντε τσαι ίγκιαει αγαπούντε τα φύση γιατσί ίγκιαει ζούντε τάσου τα φύση . 

— Όλιου έγκεινη μ’έσι αού αλλά ό ’σι αού μι πφού νι ίγκιαει ποίντε έγκεινη , άμα τσαι  ίγκιαει κόφουντε τα δεντρικά του λόγγου . 

— ορή καμπτζί μι ου ‘γκιαει κόφουντε τα βασταρουτά τσαι τα νέα δεντρικά . 

— Τσαι τσι ίγκιαει κόφουντε ; 

— ίγκιαει κόφουντε τα γέρικα τα μισότσερα τσαι τα αρρωστσιάρικα . 

— Τσαι γιατσί  σι ίγκιαει κόφουντε έταει τσι σι ίγκιαει κειράζουντα .. 

— Με έντενη το τρόπο ένι γινουμένα ανανέωση σιάτη μι .. 

—Ωραίο μ’ένι νιούμενε για Άλε μι , για Άλε μι .. 

—Ένι πρέπουντα να κόψερε τα γέρικα τα τσερά τσαι τα αρρωστσιάρικα για να ποίερε μέρη για τα νέα  δεντρικά . 

—Δηλαϊδή παππού έτενη πφι ένι κόφου τα κάβα ένι ο γιατρέ του λόγγου ; 

— Ναι καρδία μι ναι αλλά ένι πρέπουντα να ποίνει έκεινη πφι ένι πρέπουντα ,να έχει σέβας  τσαι όχι ότσι νι ένι καλιάζουντα τσαι νι ένι συφέρουντα …. 

…Μακάρι να ξημερουθούμε όλοι νάμου με υγεία τσαι με χαρά ….

………………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……………… 

——————————————————— 

— Ο πατέρας μου κορίτσι μου και οι περισσότεροι παλιοί εκτιμούσαν και αγαπούσαν την φύση γιατί ζούσαν μέσα στην φύση .. 

—Όλο αυτό μου λές αλλά δεν μου λές πως το έκαναν αυτό άμα και επκοβαν τα δέντρα του λόγγου ; 

—Να παιδί μου δεν έκοβαν τα βλασταρωμένα και τα νέα δέντρα.. 

—Και τι έκοβαν ; 

—Έκοβαν τα γέρικα τα μισόξερακαι τα αρρωστιάρικα  . 

—Και γιατί τα έκοβαν αυτά τι τους επείραζαν ; 

— Με αυτόν τον τρόπο γίνεται ανανέωση κορίτσι μου . 

—Ωραίο μου ακούγεται για πές μου , για πές μου

—Ορέπει να κόψεις τα γελρικα, τα ξερά και τα αρρωστιάρικα για να κάλπεις μελρος για τα νέα δέντρα . 

—Δηλαδή παππού εκείνος που κόβει τα ξύλα είναι ο γιατρός του λόγγου ; 

—Βάι καρδιά μου ναι αλλά πρέπει να κάνει αυτό που πρέπει, να έχει σεβασμό και όχι ότι του (καλιάζει) είναι εύκολο και τον συμφέρει . 

…..Μακάρι να  ξημερωθούμε όλοι μας με υγεία και με χαρά …

………… ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *