ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………. .

Τήτηντα 16 ΤΟΥ ΑΜΑΗ 2018 . Τσακωνοπαρέα μοι . 

      ……….Χριστέ Αναστάτθε …….

Οι γουναίτσε ίγκιαει στέκουντε το Δυκικό μέρη τα αυλή τσαι οι ατςhοίποι το Ανατολικό . Το ιίδε έκει αβέντα μέρη τσαι τάσου τον Άγιε  με τον γυναικωνίτα το Δυκικό μέρη τσι τουρ ατσhoίποι τον υπόλοιπο χώρε . Ταν  απουρτεσινά  αυλή το Δυκικό μέρη ένει  τσε το ηρώο με τα ονούματα σε όλοι τουρ ήρωε του τόπου . Ο εξωτερικό χώρε έκει τσαι τόπο πφι έμαει παίζουντε τα παιχνίιδα νάμου , τόπι μάνα , γκριουφτέ τσαι τσυνηγητέ το πλέκιεριου … Ο εξωτερικό  χώρε του Αγίου έκει έχου 5 πόρου τσαι 3 σκάλε χκιστοί . Ο ναό έκει έχου 5  πόρου εισόδου τσαι νία το ιερέ . Το κίσου (Βόρινε ) προαύλιε του Αγίου  νη είνει  στολίζουντε νία ελήα  τσαι ένα πεύκο . 

Δύου κχαμπάνε είνει  στολίζουντε το κχάμπαναρίε  πφι ένει χκιστέ το Δυκικό μέρη του Αγίου . Δύου κχαμπάνε πφι με τον όμορφο μεταλλικό σου ήχο ίγκιαει αναγγέλλουντε τα χαρά , τα λύπη ή´ το κάλεσμα για εκκλησίασμα … 

……….. ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ……….. 

ΝΙΛΗΝΕΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ΟΑ ΤΑΝ ΟΥΡΑ …ένει υποχρέουση νάμου να αναβοιούμε τα γρούσα . 

……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *