ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

Τήτηντα 13 του Μάτζη 2019 . Τσακωνοπαρέα μοι . 

ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ με το Πάνο . Για του νέοι # 107

 

Κχρίνιμα = τρίμα , μικρά κομματάκια , τρίματα

Κχριούμα = τίναγμα 

Ο ‘ σει αού μοι όλιου κχρίνιμα   ένει τάσου το ασκόπουλε ; 

Δεν μου λες όλο τρίμα είναι μέσα στο ασκί ; 

Ένει έχουντα τσαι σβώλοι , λίγο ένει το κχρίνιμα .

Έχει και σβώλους , λίγο είναι το τρίμα 

Ξοίκα για να μαθένερε , άμα έμε γιομήντε το ασκόπουλε , μαζύ με του σβώλοι τα φέτα έμε βάντε τσαι κχάμποσοι σβώλοι αφόκιουρη να γλυτσιάνει το άρτουμα . Α αφόκιουρη με το τσαιρέ ένει γινουμένα κχρίνιμα … = 

Κοίταξε για να μαθαίνεις , όταν γιεμίζουμε το ασκί (τουλούμι ) μαζύ με τους σβώλους την φέτα βάζουμε και κάμποσους σβώλους μυτζήθρα για να γλυκάνει το τυρί . Η μυτζήθρα με το καιρό γίνεται τρίμα … 

Τα παξιμαϊδα  ετςhίφταει τσαι ενάτθαει κχρινίματα . = 

Τα παξιμάδια ετρίφτηκαν και έγιναν τρίματα . 

Εκχριούτσερε τουρ ελίε ; = ετίναξες τις ελιές ; 

Έτζε κχριούε το σακάτσι ντι  τάτσου ένει γιομάκιου χόντα κια έσα ακαλινούμενε …. 

πήγαινε τίναξε το σακκάκι σου έξω είναι γιεμάτο χόρτα που κυλιόσουνα…… 

Έτζε κχριούσου = πήγαινε τινάξου… 

Έτζε κχριούε το τζίλικα = πήγαινε τίναξε τον ( κίλικα ) υφαντό σε οριζόντιο αργαλειό (χρησιμοποιόταν σαν σκέπασμα) .  

…… ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ  ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ …….. 

………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ………….. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *