ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……… 

Τήτηντα  13 του Ιούνη  2018 Τσακωνοπαρέα μοι .

Ένα από τα αγαπητά μοι μέρη ένει α Βρύση του Πολίτα . 

Όρεγη τσαι κχάμποσε τσαιρέ  εζάκα για επίσκεψη . 

Κατσάκα το μπαστουνάτσι σοι τσαι να οι σκέψε μοι . 

…….. ΑΒΡΥΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΑ …. 

Εσούκα τον τάνου το Τερέ τα τάνου γειτονία 

Ανάγκια ο Αργολικό τσε όα α Παραλία .

 Χαζεύα λιγάτσι αμήχανα ένα γιούρε ξεικάζου

Το ωραίο χωριουδάτσι μη από ψεά θαυμάζου .. 

Κχαμπάκα από τα δημοσιά τσε άγκα το ποριάϊθι 

Κακηφορία κάτσι , τσι σε έκεινη τ’αραγανιάθι. . 

Τσε να οπά πουρτέσε μη  λίγο  σhοβά τσε δίπα 

Στέκα έκει αγέρωχο α βρύση του Πολίτα . 

Κατσάκα όρπα ανίλητε περιεργασκούμενε νι’ έμα 

Το ότσι έμα ‘πουρτέσε ση ο ‘κει καθόλου ψέμα …

 Θεέ μη τσι ένει έγκεινη θεέ μη τσι επαθήκα 

Κάτσι με έκει πρίγκουτα έκεινη εκαταβήκα . 

Θύνησαι τσε συγκίνηση ενάτθαει κουβάρι 

Απουρτέσε σε έντενη το Ναό , του τόπου το καμάρι .

Δέει το Κίτσιο όρκομη τα σhίντα ταν Ελήα 

Τσε έα παλληκάρι μη γέμισε τα κουνία . 

Ξεπέζεψε Γιώργο τσε εκιού, το άγο αγκράητσενη ,

Άρε μπρακάτσι γιόμησε το ζώο πόκισε νη . 

Ξέρισε Γιάννη ύο ογεί , το φαέ μαθέ να κχρίσου

Να ζάου τα τσέα να νη απρού, να μην αληκογκίσου

Έα καμάρι μη ογεί τσε ταν ικχάρα σύγκριου 

Τα ιίτα τα απογδήνια , εζού για να ση κχρίσου ,

Κχαμπάησε το κούβελε ,τα άχανα βάλε τάσου

Να σ’κχρίσου τσε να ση στεγνού θελίε να ση φκειάσου 

φέρε τα πράνα σιάτη μη το σάγισμα να πρανίσου

για να μακούει για τα κα ,τσε να νη μοσκοκχρίσου…

Για ύο α Στάμο , α Νικοού , α Τούλα , α Βασίλω ,

Α Ατζελικώ α όμορφο α άξιε τσε α Κονγκύλο.

Όλοι γιομήκαει για κα , οράτθαει κουβεγκιάνει 

Ποτσούτθαει του κουνίλε σου ,του τσέλε  σου νά ζάνει. 

Τσι θύνησαι Θεούλη μη , σωρέ είνει μιλιούνι 

Κοκιάνει όλοι μαζουτοί για να μ’ αναστατούνει .

Πόσοι χρόνου ειλικρινά να μου εξυπερετήτςε

Τσε ένα κράτει νια βοά ποτέ ση ο νιέ μπήτσε ….

Στερέγκουντα κανιά  βοά ίγκιαει τα σωϊθικά ση 

Το ύο τότθε λιγοστέ απο τα κάνουλά ση . 

Στρατζίχα από τάσου ση , α βρύση έκει βούα 

Με πόνε τσε με δάκρυα κχιαούα τα κχιαούα.. 

βρύση μη ντε ένει Ευχαριστού για ένταει πφε θυνήμα 

Έδαρη όμως έσ’μοναχά , τσε έγκεινη ένει κρίμα … 

έσει έχα όμως τον όγο μη , εζού ο θα ντ’ αφήου

Θε να  παρήμα ταχκικά το ύο ντη για να κίου …..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *