ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….
Σάμπα 24 ΤΟΥ ΜΑΤΖΗ 2018 . Τσακωνοπαρέα μη .
Ζαριτσι # 9
Τον Άγουστε οί αποθήτσε του Λουϊ τσε του Ντρίμα ίγκιαει κχοντούκχουντε τα δικά σου γλέγκια το δικό σου πανηγύρι .
Όρπα ίγκιαει συγκεντρούκχουντε τα χαρούπια για τουρ εμπόροι.
Τα καντάρια ζυγίζουντα ασταμάκιστα , τσε το ντεφτέρι του έμπορα γιομήντα έκει με ονούματα από πελάτοι τσε πόσοι οκάδε ίγκιαει τσιτέντουντε το γκάθε ένα .
Τον Άγουστε μήνα το Ζαρίτσι κχρίζουντε ίγκιαει τα στρούματα πφι ίγκιαει φερίκχουντε από τα Πάληόχωρα από τσι ίγκιαει τελέγκουντε το σέρι : Του κουρελιούδε , τα χράμια ,τα σαγίσματα , τσε του τσιλίκου ση ίγκιαει μακούκχουντε , μετά με ση ίγκιαει κιάντε( κοπανίχουντε ) με τα πράνα (για να ση βάλωει εμαλέ ) τσε αφού ση ίγκιαει ξεγαριάζουντε ση ίγκιαει απρούκχουντε τθα Βότςhαλα…..

Πάντα να έτθε χαρούμενοι τσε να έχετε μπόλικο υγεία .
……….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *