ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Τσακωνοπαρέα μη . Α συνέχεια τα ιστορία με τον Πάνο Μαρνέρη .

Αποξενούμαει. Σάματσι έμε απο ξένοι τόποι . Αμα ντη αλεί ο συγγενή νία καλημέρα θα ντη νη αλεί με βαρυγνωνία , σάματσι νιε ένει πλερούκχου . Α φτώχεια όρκομη κάποτε να μου έκει ενούκχα , να μου έκει κχοντούκχα δεητοί . Τα πρεσσά καούιδια σάμερε να μου είνει χουρίζουντα . Έκει ο μακαρίτα ο Γιώργο ένα χρόνε το κρεβάτθα τσε άμα ο ‘ μα εζού να νη περιποιηθού, να νη γιουρίζου τσε να νη κχρίζου , έκει θα έχει κιατθέ κχοάτσοι . Τσι να ποί τσε ο κάψο Νικόα , τα ευτσή μη νάχει νιε Εστάτθε με το παρατάνου . Εσει ορού τα άβα καμπτζία είνει μακρύα ….

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ . ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ . ΠΑΝΤΑ ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΤΣΕ ΜΟΝΙΑΣΤΟΙ 

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *