ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ . Α συνέχεια τα ιστορία . ΑΠΟ το βιβλίε του ΓΙΑΝΝΗ ΤΟΥ ΚΟΡΟΓΟΥ

. Τα παράπονα τα τσεία τα Γιωργού με το ΠΑΝΟ ΜΑΡΝΕΡΗ ..

Το ύο τρεχούμενε , σhονιστέ τσε ψιουχρέ , τάσου τα τζέα . Το κχρίσιμο με το πλυντήριε , ταν ηλεκτρικά κουζίνα , το ψυγείε , το ηλεκτρικό σίδερε τσε τσι ούνει έχουντε . Τα πάντα τσε όα είνει γινούμενα  αμέσως ανέκοπα , με το να  σhούψερε  ένα κουγκί .                                                                        – Νιέ ένει ξέρου τσεία . Α ζωή σάμερε ένει  καλλιτέρα  , με πλέτεροι ανέσε , αλλά οι δουλεια ούνει σταμακίχουντε . Τσε απο ταν άβα  μερία τα καμπτζία είνει θέντα πλέτερε φροντίδα τσε προσοχή .          – Ούνει όπφουρ ενεί παληά …. – Ενεί σε κακομαθήκαμε , με πέτσε αυστηρά , καθώς έκει αειδάζα το καρβουκιστήρι τθο δίσκο. Σε έμε δίντε όα του Χέρε ..

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ . ΟΜΟΡΦΟ ΣΑΜΠΑ ΣΕ ΟΛΟΙ ΝΑΜΟΥ. ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ .

ΝΙΛΗΝΕΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ . ΕΝΕΙ Α ΓΡΟΥΣΣΑ ΝΑΜΟΥ…

…..     ΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ..

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *