ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………
ΣΑΜΠΑ 25 του Νοέμπρη 2017 . ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ
…..ΕΧΩΛΙΑΚΑ ……… ΤΟΥ Πάνου Μαρνερη .
Κοινοποιήστε έγκεινη το βιντεάτσι .

Ενει λυπούμενε τσε ένει στεναχωρεγκούμενε διότσι α αποχή ένει αισθητά . Το ενδιαφέρον για τα συνέχιση τα γρούσα νάμου λιγοστέ , πενιχρέ τσε κούϊθε . Εχάτθε το πρωταρχικό ενδιαφέρον τσε απο ταν ίιδε τα Τσακωνοπαρέα . Εχάτθε ο ενθουσιασμό . Ένει πλέα νωχελικό , κάτσι σαν αγγαρεία . Πέρισυ έμαει μαζουκχουμένοι 50 άτομα για τον εβδομαδιαίο καφέ , τα προηγούμενε εβδημά 2 .
Ο ‘νει κακηγορού ούτε ένει παρεξηγού κανία τσε κανένα .
Ίσως να ενάμα κουραστικό τσε βαρετέ με ταν επιμονή μη . Ιςως ;
Αλλά για να κχοντουϊθεί α γρούσα , ένει χρειασκουμένα κίστη ,
τσε ομαδικά προσπάϊθα . Έδαρη ένει ο τσαιρέ . Έδαρη όχι ταχία . Κρίσιμο κάθε αμέρα πφι ένει περούα .Ένει έχου νιατέ απο πρεσσοί ότσι θα χαϊθει α γρούσα . Τόσιου ογλήγορα παραδούκατε τα όπλα ; Εζού έμα γκιστίου ότσι : ενεί απο τα Τσακωνιά ο’ με βάντε νει εύκοα κάτου .
Ποίετε ότσι ένει αούα α συνήδειση νιούμου …..
Εζού τσε όποιερ ένει θέα- θέου θα συνεχίσουμε .

Κοινοποιήστε έγκεινη το βιντεάτσι μπάτσε τσε έκει ευαισθησιαγχούμενε γκανένα .
…….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *