ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …..
ΣΑΜΠΑ 2 του Σοτθέμπρη 2017 ? Τσακωνοπαρέα μη .

Άγκατε το μύνημα ; Βάλτε ένα γκιστίουμα
Αγρούσα να αραμάει τσε ποτε να μη χωλιάει ….

Καταευχαριστητέ ο παππού έκει ποίου λιανά ταν Αφέγκη μη το τσι τσε πφου ενάτθε … Ο τόπο τα εκτέλεση , Μπαλιτσαρκό , με εκτελεστή τον ιίδε το παπού . Όρπα τσε νιε κχακχούε , όξόν απο το τομάρι πφι νιε μοσκοκχρίε τα θάασσα τθο Ζαρίτσι .
Ποταμό είγκιαει έγκουντε οι εψιλοί μη απο το βουβό μη βάμα .
Ο παππού με ατζε ταν αγκαλία ση τσε με πέτσε . Μη βούνερε θα ντη φκειάσου τζhερβούλια απο το τομάρι τα Κοτσίνα . ..
Έωνη , θα φορέου τσhέρβα ; αναρωτήμα .
Ο ’μα γκιστίου τουρ αβουτάνε μη . Ο ‘μα έχου φορεστέ τσhέρβα ως τότθε . Οα τα καμπτζία έμαει γιουρίζουντα τσαπόλυτα . Α πατούσα νάμου ο’κει ογαριάζα ούτε του πέτσhιουνε ούτε του κχούλοι , οξόν απο κάνα τσhoυρούμι πφι έκει πληγιάζουντα κάνα ιδάτθυλε τσε ως πφι να γειάνει. , άλλε έκει πληγιάζου .

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ ,!!
…ΕΝΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *