ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

.

……….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….

Σάμπα 18 του Αγούστου 2018 . ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΟΙ . 

       Κάλεσμα # 1

Σάμερε ένει α γιορτά νάμου . Σάμερε ένει α γιορτά τα γρούσσα νάμου . Σάμερε ένει γιορτάζα  όα α Τσακωνιά , όα τα 

Τσακωνοχώρια . Σάμερε ένει  α Τ Σ Α Κ Ω Ν Ο Γ Ι Ο Ρ Τ Α . 

Κάθε χρόνε έμε ποίντε έντανη τα γιορτά  . Νιε έμε ποίντε

 έτρου για θυνήτσουμε σε όλοι λίγο από το παλιέ τσαιρέ με τα έθιμα σοι . Το παλιέ τσαιρέ πφι α γρούσσα έκει τθα καθημερινότητα σε όλοι του Τσακώνοι . Το παλιέ τσαιρέ , νοσταλγικό για κχάμποσοι από σ’ ενεί , πφι τα σοκάτζα του Τερού ,Σαπουνάτσι , Μέανα , Πραματευτα ,

Λιβάϊδι ,Σαμπακικά ,  ΑγιεΛίδι , Βαστσίνα ,Πραστέ , Γαστένιτσα ,

Σίτενα , Άγιε Αντρία ο ‘σα νίου τσίπτα  άλλιου από Τσακώνικα. 

Τοτθε πφι α γρούσσα θρονιαστά έκει βασιλέγκα , έκει του δόξε σοι . 

Ταν αυλή το σκολείε ,τουρ Αγίουνε , τα Βρύση του γειτονίλε το μύλε του γάμοι , τα βαφκίσια ,του  προξενίλε ,  παντού 

ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ . Σάμερε θα νι μου δούμε  λίγο από το παλιέ ,  νια γουλία  από το τότθε , έτρου για να κιμάμε τα γρούσα τσαι να δροσίσουμε τα γεράματα σοι με κχιαούλε από ελπίδα .

Με το καλέ να μόλετε τσαι καου να κοκιάσετε 

Ενεί οπά θα έμε . Καλε ξημέρουμα τσαι κα νάμου επιτυχία …. 

…………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *