ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ
ΣΑΜΠΑ 14 του Οχτώβρη 2017 . ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ .

Εσκέμα 2-3 βολαί , Τάσου για να μπάου
Μα έκει κάπφου άβολε , σα κρέφτα για να Ζάου .
Τον Άγιε Τάσου να ερεστού , τσερί για να ανάψου
Να γονακίσου νιά βοά , συχώρια να κχαράτσου .
Να ασπαστού το ‘κόνισμα , μετάνοια για να ποίου
Να ψάλλου να προσευχηθού , τα κρίματα ν’ αλήου …
Να οράου , να μπάου το τσελί , πφι τότθε ένα κιούφου
Τσε σα καμπτζί του κίκρε μη τσε του καημοί έμα γκριούφου
……………………………………………………………………
Εσκέφτηκα 2-3 φορές , στην εκκλησιά να έμπω
Μα ήταν λίγο άβολο σαν κλέφτης για να πάω .
Τήν εκκλησιά να επισκεφτώ , ένα κερί να ανάψω
Να γονατίσω στο ιερό , συγχώριο να ζητήσω .
Να ασπαστώ το εικόνισμα μετάνοια να κάνω ,
να ψάλλω να προσευχηθώ , τα κρίματα μου για να πω
Να δω , να μπώ μεσ’ το κελί , που τότε εκοιμόμουν
Εκεί τις λύπες μου έκρυβα μικρό παιδι σαν ήμουν ….

……. ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ….
ΕΜΕ περήφανοι σαν Τσακωνοπαρέα , τουλάχιστον
ΕΜΕ ποίντε νία προσπάϊθα …….
………….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *