ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Τσακωνοπαρέα μη
….Ο ΧΡΙΣΤΕ ΑΝΑΣΤΑΤΘΕ …..

Άφε ση ένταει Μαριγώ , ξέχασει . Έδαρη ένει πρέπουντα να μαθαίνουμε τσι ένει γινούμενε το κόσμο . Έσει ξέρα Μαριγώ τσι ερέκαει οι ατςhοί τσιουφάλε τσε οι ατςhοί επιστήμονε ;
Τσε αρχινήε α Θοδωρού , να ποίνει λιανά τθα Μαριγώ για τα κλωνοποίηση . Νιε έκει έχα νιατέ τόσοι πρεσοί βολαί , πφι έκει πορούα να ση αλλεί τα γειτόνισα ση χωρίς να ξεχάει τσίπτα , ούτε τσε τα παραμιτσά λεπτομέρεια . Α Μαριγώ ενάτθε θερίε . Εγουρλούτσε τουρ εψιλοί . Ουηθήουνε νιε συγκιούκαει .
Τσι είνει ένταει πφι έσει αούα βρε σκοκεινά , βρε αθεόφοβο, βρε δαιμονιαστά, πφι έσει ποτσουτά καταψόφου με αμαρκίλε ;
ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ …ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ….

…….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *