ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

…………. ΕΜΕ  ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….. 

Σάμπα 9 ΤΟΥ Σερικχή 2018 . Τσακωνοπαρέα μοι 

Α παροιμία απαραμάτσε , το αγώγι ένει τθαΐχουντα τον αγωγιάτα ,

Ο αγωγιάτα πφουντέτθε . Παλιά όα τα κουβαλήματα με τα ζώα . 

  Σε κακοτοκίλε με διάφορα ποτσούματα , κάρβουνα ,ξυλεία ,

μούστη ,  κρόπο, κάβα αρτούματα ,άζα ,καούϊδα τα μαναβική , το φαέ τα άλυτα ,όα τα κουτσερά , άχουρα .  Ο αγωγιάτα έκει ποίου του μεταφορέ τουρ αντροίποι . Το γιατρέ  , το πολικικό, το ξενητευτέ την έμπορα τον παπά το δάσκαλε τον άρρωστε , Χάτθε  ο αγωγιάτα τσαι μαζύ σοι τσαι τα χάνια …  

Αλλα τσαι όα τα γύφκικα χάτθαει . Σε κλείκαει οι οξυγονοκχολήσε , οι πρέσσε , τσαι οι τροχοί .  Το γύφκικο του Λία Ψαρρολόγου  ( Μαστολία ) του Νιχάλη Λαλουδάτση ( Μπούλου ) το τάσου Τερέ , του 

Παναγιώτη Μαστοράτση  τθο Σαπουνάτση , τσαι του Παναγιώτη Σhώρα ( Τραμπούλου ) από τα Μέανα .  Το αγκομαχητό από του φουσερέ τα ντούματα μετά βαρία τσαι με το σφυρί ,τθα κειρουτά σίδερα για να φκειαχτούνει τα Τσικούρια , τα καδευκήρια , τα έρατςhα οι μπίκουνε οι τσίε ξεχατά εργαλεία . Όα απαραίτητα τθα παλιά νοικοτσιουρία …. 

 Το αγώγι  είνει τθαΐχουντα τον Αγωγιάτα ….

Α γρούσσα είνει τθαΐχα τσαι είνει αντιπροσωπέγγα λαοί … 

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *