ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..
Σάμπα 6 του Γενάρη το 2018 . Τσακωνοπαρέα μη

Αγναντέγκου ταν ατζά στερία έσα ορού ταν Ερμιονίδα τσε ταν ίσιε ντη χέρα , έσα ορού του Πέτσε , τσε το βάθη ταν Υδρα .
Το Άκχο έμαει πφουντέχουντε τα δίψα νάμου , με υίο απο τα κιγάϊδα ,
καθώς να μού είγκιαει ποίντα το καοσώρισμα τα τρουκάνια απο τα κχινά πφι είγκιαει νεμούμενα του πλεύρε τα Σέα .
Μπαήντε τάνου τα κάτου Σέα , έμαει αγναντέγκουντε το Τςhουμία τα Παλιόχωρα ως Τάσου τα Σοχά . Το όνειρε νάμου έκει γινούμενε πραγματικότητα . Έμαει σκεδόν σουστοί το τόπο τα χαρά τσε τα ξενοιασία . Έντενη ο χρυσοτσίτρινε κάμπο , έκει γκριούφου τα σπλάχνα ση όλοι τουρ ελπίδε για του Τεριώτοι , Σαπουνατσιάνοι τσε πρεσσοί Μεανιώτοι , για τα κουμπάνια τα χρονία σου .
… Καλε ξημέρουμα ……

Να μπαήουμε το Σπαϊθί το Άκχο γα περάμε
Τα Σέα άμα τσε σούσουμε ταν ομορθία να’ράμε
…….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *