ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Σάμπα 3 Αγούστου 2019. Α Τσακωνοπαρέα .. 

Τσακώνιτσοι παροιμίε ταρ Ελένη Μάνου. 

το μάγουλε= το μάγουλο…….  τα μάγουα= τα μάγουλα……

α χέρα= το χέρι…………            οι χέρε= τα χέρια………..

το τθούμα= το στόμα……….     τα τθούματα= τα στόματα…..

έντενη, έντανη, έγκεινι = αυτός, αυτή, αυτό……………………..

ο τσινούρτσι, α τσινουρτσία, το τσινούρτσι= ο καινούριος/α/ο

ούγοιε, ούγοια, ούγοιε= όποιος, όποια, όποιο

ένι αραμού= μένω…………          ένι αραματέ= έχω μείνει…….

ένι περού= περνώ…………          ένι περατέ= έχω περάσει…..

Περικαλετά μάγουα, κικρέ θίλημα.

Περικαλεστά μάγουλα, πικρό φίλημα.

Βογητοί χέρε, καταρατά τθούματα.

Ευλογημένα χέρια, καταραμένα στόματα.

Έντενη πφ’είνι θιούντε, είνι αγαπούντε.

Αυτόν που φιλάνε, αγαπάνε.

Τσινούρτσι ένι το κόστσινε τσαί κιά να νι κρεμάμε, επαλιέντζε το κόστσινε τσαί κιά να νι ανεμούμε. 

Καινούριο είναι το κόσκινο και που το κρεμάσουμε, πάλιωσε το κόσκινο κια που να το πετάξουμε. 

Ούγοιε ένι θέου το καλέ μι, μ’ένι ποίου τσαί ένι βού, ούγοιε ένι θέου το κακό μι, μ’ένι ποίου τσαί ένι γιοού.

Όποιος θέλει το καλό μου, με κάνει και κλαίω, όποιος θέλει το κακό μου, με κάνει και γελάω.

Ο κακό ο χρόνε ένι περού, ο κακό ο γείτονα ένι αραμού.

Ο κακός ο χρόνος περνά, ο κακός ο γείτονας μένει.

Τσινουρτσία αμέρα ταχία θίλοι μι, τσινουρτσία τύχη, καλέ ξημέρουμα.

Καινούρια μέρα αύριο φίλοι μου, καινούρια τύχη, καλό ξημέρωμα.

Καλε ξημέρουμα τσαι όμορφο Σάμπα να έχουμε όλοι νάμου … 

………………………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ…………………………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *