ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Τα ξενηκεία πφ’ εζάτσερε ; Πάνο σα τσι να Οράτσερε ; 

Τσακώνικα νιλήτσερε ; Πατριώτε ανταμούτσερε ; 

Στην ξενητειά που πήγες ; Πάνο σαν τι να είδες ;

Τσακώνικα εμίλησες ; Πατριώτες ‘κει αντάμωσες ;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *