ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

        

      ΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΙ # 52

……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …..

Σάμπα 25 Αγούστου 2018 . Α Τσακωνοπαρέα με του νέοι 

Τσι επέτσερε ; = τι είπες ;

Ο ‘πέκα τσίπτα = δεν είπα τίποτα. 

Εζού θα παρανιάκα από ότσι  ένει δενάχουντα = 

Εγώ θα παράκουσα από ότι  δείχνει . 

Σ’ έσει χάνου – χάνα- χάντα ,λιγάτσι ή´ενίου μ’ένει φαινούμενε ; 

= Τα χάνεις λιγάκι ή´ εμένα μου φαίνεται ; 

Ες’αού- αούα-αούντα ως ογή να έκει ; = λές ως εδώ να ήταν ;

Χωρατεγκούμενε-μένα-μενε ένει τσαι κειράζου-άζα-ουντα ντοι ένει .

=Χωρατεύομαι και σε πειράζω .. 

Επέκα τσαι εζού να μπάτσε τσαι ξεφρωνιάκα μπίτι για μπίτι =

Είπα και εγώ να μήπως και ξεμωράθηκα  όλωσδιόλου ..

0 ‘νει τσαιρέ ακόνη , έσει έχου- έχα-έχουντα πορία  ως τότθε … 

Δεν είναι καιρός ακόμη έχεις καιρό ως τότε . 

Ακόνη ο ‘κάνε ο τσαιρέ α γρούσα για να φύτσει 

Σhίνοι τσαι θάασσε πρεσοί εν’ έχα να περαήτσει …. 

ακόμα δεν ήρθε ο καιρός η γλώσσα για να φύγει 

Βουνά και θάλασσες πολλές έχει για να περάσει . 

Κα συνταχινά = καλό πρωινό 

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ . 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *