ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

……… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……… 

Παράστσι  21 του Σερκχή 2019 …. Α Τσακωνοπαρέα . 

Αίσωπο #58 : Διαστσευή από τον Πάνο Μαρνέρη ….

 …….Το λιοντάρι τσαι ο πφογκικό……

Νια βοά ένα λιοντάρι όπφουρ έκι κιούφουντα επεράτσε τάνου από το κορμό σι ένα πφογκικό . Το λιοντάρι νι αβράε τσαι έκει έτοιμο να νι κατακχεί αλλά ο πφογκικό νιε πέτσε . Άφε μι να ζήου τσαι εζού νια ναμέρα θα ντι νι ξεπλερού . Το λιοντάρι εγιάτσε αλλά αφήτσε το πφογκικό  να φύτσει…. Επεράτσε κχάμποσε  τσαιρέ τσαι κάτσι τσυνηγοί εκιάκαει  το λιοντάρι  τσαι νι’εδεήκαει σ’ένα δεντρικό .Ο πφογκικό ενιάτσε του κοτζιχτοί από το λιοντάρι ,  εδρανήαει τσαι με τουρ όντου σι εκόβε το δέμα πφι έκι δεητέ το λιοντάρι τσαι νι ελεφτερούτσε .  Νι επέτσε τότθε . Εκιού τότθε εγιάτσερε με σενίου γιατσί ό’σα αντεχούμενε βοήθα από ένα πφογκικό , έδαρη όμως έσι ξέρου . Διδαχή:ο τσαιρέ ένι έχου γιουρίσματα τσαι ένι παρήα α ούρα πφι τσαι ο πιο δενατέ ένι χρειασκούμενε τό πιο λοβό τον πιο εδέναμο …. 

……Να κιούψετε τσαι με το καλε να ξημερουθήτθε …… 

………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ….. ………

————————————————————————————

Το λιοντάρι και ο ποντικός ..

Μια φορά ήταν ένα λιοντάρι και όπως κοιμόταν επέρασε πάνω από το κορμί του ένα ποντίκι . Το λιοντάρι το βούτηξε και ήταν έτοιμο να το καταπιεί αλλά ο ποντικός του είπε . Άσε με να ζήσω  και κάποια μέρα θα σου το ξεπληρώσω . Το λιοντάρι εγέλασε αλλά άφησε τον ποντικό να φύγει . Επέρασε κάμποσος καιρός και κάποιοι κυνηγοί έπιασαν το λιοντάρι και το έδεσαν σε ένα δέντρο . 

Το ποντίκι άκουσε τα βογγητά του λιονταριού , έτρεξε έκει και με τα δόντια του έκοψε τα σχοινιά που ήταν δεμένο το λιοντάρι και έτσι το ελευθέρωσε. Του είπε τότες . Εσύ τότε γέλασες μαζί μου γιατί δεν περίμενες βοήθεια από έναν ποντικό , τώρα όμως ξέρεις . 

Διδαχή: Ο καιρός έχει γυρίσματα και έρχεται η ώρα που  και το πιο δυνατό χρειάζεται το πιό αδύνατο . 

………Να κοιμηθήτε και με το καλό να ξημερωθήτε…….. 

………….. ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……………. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *