ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

ΣΑΜΠΑ 17 του Νοέμπρη 2018 . Τσακωνοπαρέα μοι.. 

………ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ με το Πάνο………..

Α πρώτε βοά πφι εκατστρέφτε α Παλιόχωρα έκει το 1260 τσαι ενάτθε από του Φράτζοι Σταυροφόροι . Οι Παλιοχωρήτε ίγκιαει  έχουντε φασαρίλε με του Σταυροφόροι  Φράτζοι από το 1217 ως το 1260 πφι ενάτθε α καταστροφή .  Α δέφτερε ενάτθε το 1826 . Ο Ιμπραήμ άμα εδάτσε το Πραστέ μετά εδάτσε τα Παλιόχωρα . Για να γλυτούνει τα καμπτζία τσαι οι γουναίτσε του τόπου  τότθε  από τον Ιμπραήμ ,  ο Αγιε Πετρίτα Αναγνώστα Κοντάκη εβοηθήτσε  τσαι   σε φυγαδεύαει  με Κρανιδιώτσιχα  καΐτσια  ταν ατζά στερία τθο  Κρανίδι . 

Είνει ερικχούμενα  δύου τραγούϊδα  πφι είνει ιστορούντα ταν άμυνα από του τςhεί αϊθήνε . Το ένα  από  τα δύου ένει αναφερίκχουντα το Κωσταγκή πφι εσκωτούτθε από τουρ αϊθήνε σοι γιατσί  νιε περαήαει για Τούρκο .Ο νιε νιουρήαει διότσι ετήνε τσαι ό μαύρε σοι 

 ( το άγο σοι ) ίγκιαει βαφτοί κοτσινοί από το πρεσιού  αίμα . Όρπα πφι εσκωτούτθε λοιπόν νιε δούκαει το όνουμα Κώστα .  Κώστα νι είνει αούντε τσαι σάμερε  τσαι ένει ερικχούμενε  το  νόκιε μέρη τα Παλιόχωρα ανάμεσα τα πορία για Σοχά τσαι Στένουμα .  Το τραγούϊδι έγκεινη   θα νι γράψου πρώτα έτρου όπφου ένει γραφτέ  όπφουρ ένει  απαραματέ τσαι μετά τα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ .

Να έτθε όλοι κα τσαι κα να ξημερουθούμε   

……… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……… 

————————————————————

Η πρώτη  φορά που καταστράφηκε η Παλιόχωρα ήταν το 1260 και έγινε από τους Φράγκους Σταυροφόρους . Οι Παλιοχωρήτες είχαν φασαρίες με τους Σταυροφόρους Φράγκους από το 1217 ως το 1260 που έγινε η καταστροφή . Η δεύτερη έγινε το 1826 . Ο Ιμπραήμ αφού έκαψε τον Πραστό μετά έκαψε και την Παλιόχωρα . Για να γλυτώσουν τα γυναικόπαιδα του τόπου τότε από τον Ιμπραήμ , ο Αγιοπετρίτης Αναγνώστης Κοντάκης  βοήθησε και τους φυγάδευσαν με Κρανιδιώτικα καΐκια στην απέναντι στεριά στο Κρανίδι . 

Βρίσκονται δυο τραγούδια που ιστορούν την άμυνα από τα τρία αδέλφια . Το ένα από τα δύο αναφέρεται στο Κωσταντή που σκοτώθηκε από τα αδέλφια του γιατί τον πέρασαν για Τούρκο . Δεν τον  γνώρισαν γιατί αυτός και ο Μαύρος του ( το άλογο του ) ήταν βαμμένοι κόκκινοι από το πολύ αίμα . Έκει που σκοτώθηκε λοιπόν το ονόμασαν Κώστα ..Κώστα το λένε  και σήμερα κα βρίσκεται στο  νότιο μέρος της Παλιόχωρας ,ανάμεσα  στον δρόμο που πάει προς  την Σοχά και Στένωμα . Το τραγούδι (ποίημα )αυτό  θα  το γράψω πρώτα έτσι όπως είναι γραμμένο όπως έχει παραμείνει  και μετά  στα Τσακώνικα ….. 

Να είσαστε όλοι καλά και καλά να ξημερωθούμε . 

………… ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *