ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

 

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………. 

Σάμπα 14 του  Αωνάρη 2018 . Τσακωνοπαρέα μοι .

Έτρου ένει α ζωή , ότσι παληέ  ένει φύντα 

Ένει παραγκωνισκούμενε , το νέο ένει παρήντα 

Έτσι είναι η ζωή, ότι παληό να φεύγει . 

Να παραγκωνίζεται να έρχετε το Νέο .. 

Τσαι όπφου τσαι να νι ποίερε το νέο θα παλιαίνει 

Για αιώνε έδαρη πρεσοί ,κανόνα έντενη ένει . 

Και όπως και να το κάνεις το νέο θα παλιώσει 

Για αιώνες τώρα πολλούς , κανόνας αυτός είναι  είναι . 

Ένει ο θα νι άτσουμε , όσιου τσαι αν προσπαθήμε 

Έτρου λοιπόν επρέπουντα , έτρου να νι αφήμε. 

Εμείς δεν θα τ’ αλλάξουμε , όσο κι άν προσπαθήσουμε 

Έτσι λοιπόν πρέπει και εμείς έτσι να το αφήσουμε . 

Μα άμα α φύση  θίλε μοι , το νέο θανατούει  

Ακριβά τσαι έντανη θε να νι πλερούει .

Μα άμα η φύση φίλε μου το νέο θανατώσει 

Ακριβά τότε και αυτή ετούτο θα πληρώσει . 

Τσαι κιά έσει ξέρου με τσαιροί , ο κόσμο ίσως γιουρήσει 

Τσαι ο τόπο έντενη ο ιερέ ,δόξε ματανιουρήσει . 

Και που ξέρεις με καιρούς , ο κόσμος ίσως  γυρίσει 

Και πάλι ο τόπος τούτος ‘δώ ,δόξες ξαναγνωρίσει .

Να έμε όλοι αγαπητοί , Τσακωνοπαρέα μοι . 

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………..  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *