ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

Σταματού μπράβο τσαί  Φχαριστούντε 

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….Σταματίνα .

Σάμπα τσαι  Τσιουρακα19–20 του Νοέμπρη 2022 : Α Τσακωνοπαρέα . 

Κουιτέ #109, από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή

 Τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

Με τα σύνταχα σε βαλήκαει απουρτέσε να ζα’να ‘ρέσωει τουρ αιχμαλώτοι Γερμανοί,ούγειοι ήγκιαει έχουντε κιατθέ οι αντάρτοι. 

Σε ‘ρέκαει του Γερμανοί , σκωτουτοί τσαι γκρενιστοί κάτου τθου Μαγέρου. Σε μαζούκαει τσαι σε βαλήκαει σε κάσε. Του διτσοί νάμου,ξον από το γιατρέ Καρκούλια, ούγειε έκι φυτθέ μπρούτερα, σε βαλήκαει τα σειρά τσαι σε σερίαει με το πολυβόλο. Ο άτσhωπό μι τσαι ένα άλλε πφι νι ήγκιαει έχουντε παρτέ οι χρόνου, ο κατσάκαει τθαν γραμμή . Ο γέρου γλυτούτσε για να αλεί νάμου ταν ιστορία . Τον άτςhωπο μι νιε σκωτούτσε ένα Γερμανέ αφού νιε έκι κοπανίχου με τον υποκόπανε του ντουφετσίου σι τθα τσιουφά. Έτρου νι εσκωτούκαει τον άτςhωπο μι….. .Μαρτύροι κάτσι τσhοπάνηδε τσαι ο ληκιουτέ πφι εγλυτούτσε . Ο άτςhωπο μι  έκι τριάντα χρονού .Αφήτσε κίσου σι ενίου 27 χρονού τσαι δύου καμπτζιούλια . Το ένα ο  ‘κι  έχουντα κλειστέ χρόνε ακόνη τσαι  το άλλιου  9 μηνού τθα νανάκα ακόνη . 

 Α ούρα α κα, να έχουμε ταν υγεία νάμου τσαι αλάργα από του πολέμοι…. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΝΙΚΑ………

Με το πρωί τους έβαλα μπροστά να πάω να βρουν τους αιχμαλώτους Γερμανούς οι οποίοι είχαν πιαστεί από τους αντάρτες τους βρήκαν τους Γερμανούς σκοτωμένους και Γκρέ γκρεμοτσάκισμα ενός κάτω στου μαγείρου τους μάζεψαν και τους έβαλαν σε φέρετρα τους δικούς μας εκτός από τον γιατρό Καρκούλια ο οποίος είχε φύγει προηγουμένως τους έβαλα μπροστά και του στέρησαν με το πολυβόλο ο άντρας μου και ένας άλλος Που τον είχαν πάρει τα χρόνια δεν κάθισαν στην γραμμή ο γέρος γλίτωσε για να μας πει την ιστορία τον άντρα μου τον σκότωσε ένας Γερμανός αφού τον κοπανούσε με τον υποκόπανο του τουφεκιού του στο κεφάλι έτσι σκοτώθηκε ο άντρας μου μάρτυρες κάτι τσοπάνηδες και ο ηλικιωμένος που γλίτωσε ο άντρας μου ήταν 30 χρονών άφησε πίσω του εμένα 27 χρονών και δύο παιδάκια το ένα δεν είχε κλείσει χρόνο και το άλλο εννιάΕννιά μηνών στην κούνια ακόμα. 

Η ώρα η καλή,να έχουμε την υγεία μας και μακριά από τους πολέμους

………….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *